نویسنده = مصطفی محمدی
تعداد مقالات: 5
1. نقش شبکه‌های اجتماعی بر تبلیغات شفاهی گردشگران

دوره 8، شماره 28، بهار 1398، صفحه 89-112

مصطفی محمدی؛ شکوفه اسدی؛ سپیده خاطری


3. بررسی کیفیت منابع اطلاعاتی چاپی گردشگری از دیدگاه گردشگران خارجی (مطالعه موردی: استان تهران)

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 58-74

 سیدمحمود حسینی امیری؛ مصطفی محمدی؛ نصرت ا... غلامی فرد


5. مدل سازی محصول خلاق گردشگری: بسط مدل 4پی (افراد، فرآیند، مکان و محصول)

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 179-201

مصطفی محمدی؛ سید محمد میرتقیان رودسری