دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل و واکاوی عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی با تاکید بر نقش اوقات فراغت (فراتحلیل تحقیقات موجود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

مسعود حاجی زاده میمندی؛ لیلی بنیاد


2. ارزیابی عوامل موثر بر رضایت گردشگران از مقاصد گردشگری (موردپژوهی: پارک آب‌ وآتش تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

صابر محمدپور؛ علی رحیمی؛ فاطمه عباسیان؛ نازنین فاطمه اغنائی


3. طراحی و تبیین الگوی کسب و کارهای گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

علی طیبی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ محمد تقی امینی؛ یزدان شیرمحمدی