برنامه ریزی و توسعه گردشگری (JTPD) - مقالات آماده انتشار