دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

آینده‌نگاری توسعه گردشگری در استان آذربایجان غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22080/jtpd.2022.21938.3589

رضا قادری؛ محمد رسولی؛ شراره سعیدپور


پیشران های موفقیت کسب و کارهای گردشگری در پساکرونا(مطالعه موردی: مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.22080/jtpd.2022.22977.3650

مهدی رمضان زاده لسبویی؛ محمد حسن زال؛ سارا حبیب تبار بیشه


ارزیابی جایگاه رویکرد جهانی مدیریت میراث در عملکرد سایت‌موزه‌های پیش از تاریخی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22080/jtpd.2022.23169.3666

رحمت عباس نژاد سرستی؛ آمنه یحیی‌زاده احمدی


تدوین مدل مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری پایدار برای حفاظت از پارک‌های ملّی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22080/jtpd.2022.22373.3619

جواد معدنی


اولویت بندی سرمایه گذاری مالی در شهرستان های استان مازندران با رویکرد توسعه پایدار گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22080/jtpd.2022.12942.3669

مهدی چراغی؛ محمد اجزائ شکوهی؛ محمد علی الهی چورن