ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری مذهبی در ایران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

 این مقاله به تبیین ویژگی­های گردشگری مذهبی و اهمیت آن در رشد و توسعه‌ی همه­جانبه‌ی کشور با توجه به سیماى گردشگرى مذهبى در ایران می­پردازد. این تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤال اساسی است که عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری مذهبی درکشور کدامند؟ چه راهبردهایی را می­توان جهت توسعه‌ی گردشگری مذهبی درکشور تدوین و ارائه نمود؟ در این تحقیق، حمایت­های معنوی و حمایت‌های مادی به‌عنوان متغیر مستقل و توسعه‌ی گردشگری مذهبی در کشور به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
در نهایت ضمن بررسی نظرات پژوهشگران مرتبط با پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرکز ملی مطالعات جهانی شدن در کلان‌شهر تهران،  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری تحقیق در خصوص رابطه‌ی حمایت‌های مادی و معنوی با توسعه‌ی گردشگری مذهبی در کشور ارائه شده است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر  هدف کاربردی، از نظر نوع داده‌ها کمّی و از نظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها ، توصیفی و از نوع همبستگی است. روش نمونه‌گیری از جامعه در این تحقیق، تصادفی ساده بوده است و روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از دیدگاه خبرگان و نیز آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها