گردشگری و مدیریت مصرف انرژی (مطالعه‌ی موردی: اقامتگاه های گردشگری استان مازندران)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 مدرس دانشگاه مازندران

3 دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت مصرف انرژی صاحبان اقامتگاه­های گردشگری است. براین اساس، مدل جامعه‌شناختی تحلیل رفتار حامی محیط زیست به عنوان چارچوب نظری انتخاب شد. مطالعه‌ی حاضر در بین صاحبان اقامتگاه­های گردشگری شهرهای نور، محمودآباد و بابلسر استان مازندران در سال 1392 و با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. برای تعیین نمونه، از شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است و از 2793 اقامتگاه 121 نفر به­عنوان نمونه بررسی شد­ند. ابزار این پژوهش پرسشنامه بوده و برای سنجش اعتبار و روایی سؤال‌ها، به­ترتیب از اعتبار صوری و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر، گویای آن است که از بین متغیرهای مدل جامعه‌شناختی، نگرش نسبت به مصرف انرژی و ادراک نسبت به مصرف انرژی بر مدیریت مصرف انرژی تأثیر مستقیم دارند و دانش مصرف انرژی دارای تأثیر غیر مستقیم بر مدیریت مصرف انرژی است. همچنین، امکانات و شرایط برای مدیریت مصرف انرژی بر مدیرت مصرف انرژی تأثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها