بررسی نگرش صاحبان اقامتگاه‌های گردشگری نسبت به سیاست‌های مقابله با تغییر آب و هوا (مطالعه‌ی موردی: استان مازندران)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه گلستان

چکیده

از آنجا که امروزه گردشگری به عنوان یک صنعت معرفی شده است، شناخت تغییرات آب و هوا و  حمایت از سیاست‌های مقابله در این صنعت نیز نسبت به صنایع دیگر مستثنی نیست. اجرای سیاست‌های مقابله در صنعت گردشگری مستلزم همکاری و مشارکت ذینفعان است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی نگرش صاحبان اقامتگاه‌های گردشگری نسبت به تغییر آب و هوا و حمایتشان از سیاست‌های مقابله بود. نمونه‌های آماری 121 نفر از صاحبان اقامتگاه‌های گردشگری در شهرهای نور، محمودآباد و بابلسر در استان مازندران بودند که با استفاده از جدول مورگان تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای متناسب انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی بوده و از پرسشنامه‌ی محقق ساخته برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. اعتبار تحقیق با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأئید قرار گرفت. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که صاحبان اقامتگاه­های گردشگری شناخت محدودی نسبت به این پدیده داشتند. تصورات غلطی نسبت به اصطلاح تغییر آب و هوا در بین پاسخگویان وجود داشت. هم چنین، پاسخگویان از سیاست‌های مقابله حمایت داشتند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که نگرش نسبت به تغییر آب و هوا برحسب سن، تحصیلات، سابقه اشتغال متفاوت بود اما در مورد حمایت از سیاست‌های مقابله تفاوتی وجود نداشت و در نهایت، بین نگرش و حمایت از سیاست‌های مقابله نیز رابطه‌ی مثبت اما ضعیفی وجود داشت.

کلیدواژه‌ها