بررسی آثارالگوی رفتارگردشگران برچگونگی رفتاراجتماعی شهروندان (مطالعه‌ی موردی: شهرهمدان)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 دانشگاه باختر ایلام

چکیده

گردشگری یک عامل مهم برای پیشرفت وتکامل اجتماعی، فرهنگی واقتصادی کشورها محسوب می شود انگیزه مسافرت هرچه باشد، درمجموع موجب برخورد فرهنگ ها شده وعقاید ونظرات جدید به وجود می آورد ودراثر این برخوردها تغییرات مطلوبی درآداب ورسوم، کردار و رفتاراجتماعی حاصل می شود. بنابراین گردشگری به عنوان یک امر اجتماعی با امورومسائل مختلف جامعه ارتباط دارد. همچنین فهم کامل رفتارگردشگر نیازمندآن است که گروه های متعامل به عنوان"گروه های فعال" درروندایجاد رابطه و کسب تجربه درنظرگرفته شوند. شکل گیری این تحقیق براساس این سوال بوده است که تاچه میزان الگوی رفتارگردشگران برچگونگی رفتاراجتماعی شهروندان شهر همدان موثربوده است؟رفتاراجتماعی شامل معاشرت، صحبت کردن، غذاخوردن، لباس پوشیدن و نظافت شخصی می‌باشد. از آنجا که بهترین منبع موجود برای پاسخ به سوالات استفاده ازنظرشهروندان شهرهمدان بود، لذا براساس نمونه گیری  تصادفی ساده از بین آنها نمونه آماری بااستفاده ازفرمول کوکران انتخاب گردید و267 پرسش‌نامه از شهروندان شهر همدان که آن را محقق ساخته، تکمیل گردیداین پرسش‌نامه دارای 6سوال جمعیت شناختی و25سوال در زمینه رفتاراجتماعی بوده اند. سپس براساس آزمون کلموگروف – اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن داده هاپرداخته شد. فرضیات تحقیق با انجام آزمون تی تک نمونه ای و نسبت موفقیت که ازمیان پنج فرضیه دو فرضیه تایید و فرضیه دوم، سوم و چهارم رد گردید. با استفاده از نرم افزارspss تجزیه تحلیل داده ها انجام و نتیجه گردید که الگوی رفتار گردشگران برچگونگی معاشرت و نظافت شخصی شهروندان شهر همدان موثر بوده است. همچنین الگوی رفتارگردشگران برچگونگی صحبت کردن، غذاخوردن و لباس پوشیدن شهروندان شهرهمدان موثرنبوده است. البته با برگزاری جشنواره­های فرهنگی مانندرقص­های محلی وجشنواره غذاهای محلی استان همدان درایام نوروزوتابستان، همچنین آموزش نحوه رفتارباگردشگران ازطریق رسانه­هاخصوصاً صدا و سیما و با ایجاد مراکز تفریحی و اقامتی مناسب و سرگرمی­های جذاب، تا مدت زمان حضور گردشگران در شهر همدان را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها