متا سوات، ابزاری استراتژیک برای برنامه‌ریزی گردشگری پایدار (مورد مطالعه: روستای میغان)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر درصدد است تا قابلیت‌ها و مزایای مدل استراتژیک متاسوات را در قالب نرم‌افزار مربوطه در برنامه‌ریزی گردشگری روستایی معرفی نماید. متاسوات بر مبنای تئوری مبتنی بر منابع (RBV) می‌باشد. ‌ این تئوری بر این باور است که منابع و قابلیت‌های منحصربه‌فرد، عامل اصلی مزیت رقابتی مستمر و پایدار را شکل می‌دهند. بر این اساس، مناطق روستایی می‌توانند با برنامه‌ریزی اصولی و شناخت منابع و قابلیت‌های باارزش، تقلیدناپذیر، کمیاب و غیرقابل جایگزین RIO)  (Vنسبت به رقبا، مزیت‌های رقابتی پایدار خود را شناسایی نمایند. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و هدف آن کاربردی است. گردآوری داده­ها با استفاده از نظرات10 کارشناس در چند نوبت انجام شده است. به‌طوری‌که به‌استثنای اهداف تحقیق، تمامی مراحل تحقیق با کمک کارشناسان شناسایی و اولویت‌بندی شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد متا سوات با اجتناب  از تصمیم‌گیری‌های ذهنی و بهره‌گیری از یک تکنیک سیستماتیک و با دقت بالا می‌تواند بسیاری از کاستی‌ها و نارسایی‌های SWOT را برطرف نماید. از طرف دیگر این مدل سعی دارد با رد دیدگاه توسعه‌ی برون‌زا این نکته راآشکار سازد که توسعه و رقابت پایدار زمانی می‌تواند عملیاتی گردد که مناطق گردشگری از منابع و قابلیت‌های داخلی به بهترین نحوه استفاده نمایند. متا سوات می‌تواند با شناسایی جایگاه روستای موردمطالعه در مقایسه با رقبا در ابعاد رقابتی مختلف، مشخص نمودن میزان ارزشمندی، کمیابی، تقلیدناپذیری، غیرقابل جایگزینی منابع و قابلیت‌ها، بررسی میزان تأثیر عوامل داخلی بر کنترل تهدیدات یا استفاده بهینه از فرصت‌های بیرونی، بررسی میزان تناسب بین اهداف و منابع و قابلیت‌ها نقش سازنده‌ای در استفاده بهینه از مزیت‌های رقابتی گردشگری پایدار در مناطق روستایی ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها