تأثیر غیرخطی تورم و توسعه‌ی گردشگری بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت مارکوف-سویچینگ

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکترای اقتصاد بین‌الملل، دانشگاه تبریز

چکیده

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و باثبات ازجمله مسائل مهم هر کشور است. از طرف دیگر تورم و آثار زیان­بار آن (به‌ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می­آید. امروزه توسعه‌ی گردشگری در تمامی عرصه‌ها، چه در سطح ملی و منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی موردتوجه برنامه­ریزان دولتی و شرکت­های خصوصی قرار گرفته است. آگاهی جوامع از این‌که گردشگری منبع درآمدی ‏ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه­ای در اختیار ‏اقتصاد یک کشور قرار می‌دهد، باعث شده است که گردشگری ‏مفهوم بسیار گسترده­ای در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کرده و به عنوان یک ‏صنعت تلقی شود. به این منظور، مقاله حاضر با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ به بررسی تأثیر درآمد­های گردشگری و تورم بر رشد اقتصادی ایران به صورت فصلی و طی دوره‌ی زمانی 1391-1374 پرداخته است. نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی­دار درآمدهای حاصل از گردشگری بر رشد اقتصادی در هر سه رژیم صفر، یک و دو بوده است. به­طوری­که در رژیم صفر بیشترین تأثیر و در رژیم دو کم­ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی گذاشته است. هم‌چنین سرمایه‌گذاری و تورم به ترتیب تأثیر مثبت و منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است.

کلیدواژه‌ها