مشارکت و فعالیت در شبکه‌های مجازی گردشگری و سرمایه‌ی اجتماعی مجازی در ایران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه تهران

چکیده

دنیای ارتباطی جدید نه تنها ما را به هم مرتبط می­کند، بلکه همسو و هم مقصد می‌کند. در واقع این رسانه‌ها و پیام­های ارتباطی شبکه­ای هستند که مقاصد گردشگری را به ما پیشنهاد می‌کنند. فعالیت­های رایج مانند اشتراک­گذاری عکس­ها و تجربه­های سفر، پسندیدن و کامنت‌گذاری، کاربران را به شبکه­های پیوندی متصل     می­کند که گاه با یکدیگر به سفر می­روند و به مقاصد گردشگری جهت می­دهند.
مقاله حاضر به بررسی رابطه‌ی بین مشارکت و فعالیت در شبکه­های مجازی گردشگری ایران با وضعیت سرمایه‌ی اجتماعی کاربران شبکه­های مجازی گردشگری می­پردازد. بر این اساس پرسش اصلی مقاله حاضر عبارت است از اینکه: اشتراک‌گذاری تجربه­های سفر، پسندیدن، کامنت­گذاری و دیگر فعالیت‌های شبکه­های اجتماعی مجازی گردشگری چه تاثیری بر سرمایه‌ی اجتماعی مجازی در این شبکه­ها دارند؟
روش گردآوری داده­ها مبتنی بر مطالعه پیمایشی و پرسشنامه اینترنتی است که به روش نمونه‌گیری غیر تصادفی گلوله‌برفی، 338 نفر از کاربران عضو شبکه­های مجازی گردشگری مورد پرسش قرار گرفتند. یافته­ها نشان داد که میزان سرمایه‌ی اجتماعی مجازی کاربران در شبکه‌های گردشگری ایرانی در حد متوسط رو به بالا است. در این راستا متغیرهای مدت زمان فعالیت کاربران، میزان مشارکت و تعداد پیشنهادهای سفر کاربران و در نهایت تعداد سفرهای کاربران رابطه‌ی معناداری با میزان سرمایه‌ی اجتماعی مجازی داشتند. اما متغیر گردشگری کاوشگرانه ‌ـ برنامه­ای رابطه‌ی معناداری با سرمایه‌ی اجتماعی مجازی نداشت. تحلیل یافته­ها نشان می‌دهد که شبکه‌های پیوندی، حمایت افراد از همدیگر و اعتماد کاربران در این شبکه­ها رو به افزایش است. تجمع سرمایه‌ی اجتماعی در فضای مجازی، نقش و تاثیر شبکه­های مجازی گردشگری را نیز افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها