ارزیابی قابلیت‌های ژئومورفوسایت‌های گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان تفت)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

ژئومورفوسایت‌ها از مفاهیم کلیدی برای توسعه‌ی ژئوتوریسم هستند که ارزیابی دقیقی از توزیع فضایی ویژگی‌ها و ارزش‌های علمی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم می­کنند و بنیانی برای طراحی و مدیریت مناسب ژئوپارک‌ها هستند. در این پژوهش، با استفاده از از روش ارزیابی ژئوسایت (GAM) و بررسی‌های میدانی به ارزیابی پتانسیل ژئومورفوسایت‌های اصلی شهرستان تفت پرداخته شد. مدل ارزیابی ژئوسایت گرافی شامل 9 فیلد است، در منطقه 6 ژئومورفوسایت مناسب برای توسعه‌ی ژئوتوریسم بر اساس ارزش‌های اصلی آنها (علمی/آموزشی، زیبایی و ارزش حمایتی به عنوان تقاضای بازار و حفاظت) و ارزش‌های اضافی (کاربردی و گردشگری به عنوان وضعیت فعلی توسعه) در فیلد Z22قرار گرفتند، که بیانگر سطح متوسطی از دو گروه ارزش‌های اصلی و اضافی در آنهاست. نتایج بیانگر بالاترین امتیاز از مجموع ارزش‌های اصلی به سایت برفخانه طزرجان (75/7) و بالاترین امتیاز از مجموع ارزش‌های اضافی به کوه عقاب (75/8) است. به طور کلی ژئوسایت عقاب کوه دارای بالاترین امتیاز 25/14 و ژئوسایت چشمه تامهر با اختلاف جزئی با امتیاز 14 در اولویت بعدی برای برنامه ریزی در جهت توسعه‌ی پایدار و برنامه‌های حفاظتی باید در مدیریت میراث طبیعی و فرهنگی مورد توجه مدیران قرار گیرند.[1] Geosite Assessment Model

کلیدواژه‌ها