بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری درتوسعه‌ی صنعت گردشگری ورزشی از دیدگاه ورزشکاران و کارکنان المپیاد کارگری بانوان کشور

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در توسعه‌ی صنعت گردشگری ورزشی استان مازندران بود. از این­رو، 274 ورزشکار و کارمند المپیاد کارگری بانوان کشور در تحقیق حاضر شرکت کردند. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه، با استفاده از نرم افزار SPSS19 مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری با توسعه‌ی صنعت گردشگری ورزشی همبستگی معنی­ داری دارند (p

کلیدواژه‌ها