بررسی راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی با به کارگیری مدل لیندگرین (مطالعه موردی بام سبز رامسر)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از جامع ترین مدل های موجود در مدیریت ارتباط با مشتری، مدل لیندگرین است. هدف پژوهش حاضر، بررسی راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی با بکارگیری مدل لیندگرین (مطالعه موردی بام سبز رامسر) است. جامعه آماری مدیر، کارکنان (رسمی، پیمانی و  قراردادی)، مشتریان  ثابت  (310N=)، تمام شمار است. روش پژوهش، ترکیبی (کیفی– کمی)، در روش (کیفی) از طریق مصاحبه با 30 نفر به اشباع نظری رسید، در روش کمی،  از پرسشنامه­ای محقق ساخته که روایی صوری آن توسط متخصصین مدیریت ورزشی و گردشگری، و پایایی آن با  استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  85 ./. تایید شد. برای تحلیل اطلاعات از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون، که از نرم افزار SPSS19 استفاده شد. نتایج حاصله (کیفی- کمی) نشان داد که بین مدل لیندگرین  با توسعه صنعت گردشگری ورزشی همبستگی مثبت و معنی­داری وجود دارد (p< 0.05). نتایج نشان داد که  بیشترین میانگین مربوط به بعد مدیریت سازمان (11/4) بود. هم­چنین وجود کلمات مفهومی به ترتیب چون مدیریت قوی جزو بیشترین پاسخ­های آزمودنی بودند. با توجه به نتایج حاصله،  مدیریت قوی بام سبز دارای ارتباط بالایی می­باشد و اولویت اول پاسخ آزمودنی­ها بود (39/0r=).  لذا مدیریتی قوی از عوامل کلیدی توسعه گردشگری ورزشی مجموعه بام سبز رامسر  است.

کلیدواژه‌ها


 1. احسانی، محمد؛ هنرور، افشار؛  افتخاری، رکن الدین؛ هنری، حبیب؛ جردن، فیونا (1389). تعیین عوامل مهم در کیفیت بسته­های گردشگری ورزش در کشور، نشریه مدیریت ورزشی (حرکت)، شماره 34-46.
 2. الوندی، محسن و کریمی، محمد (1388). بررسی مقایسه­ای مدیریت ارتباط با مشتری سه بانک ایرانی، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 1: 49 - 57.
 3. بلاغی اینالو، رضا (1392). بررسی تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتری، بانک مقالات بازاریابی.http://Marketing Aticles.ir 
 4. بلالی، مریم؛ معین فرد، محمد رضا؛ حامدی­نیا، محمدرضا و امیراحمدی، ابوالقاسم (1391). بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد توسعه صنعت گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی، مجله مدیریت ورزشی، شماره13: 202-185.
 5. جعفری، ابراهیم و مؤتمنی، علی­رضا (1388). بررسی در (CRM) زمینه­های پیاد­ه­سازی مدیریت ارتباط با مشتری صنعت هتلداری ایران، چشم انداز مدیریت،  شماره30: 65-49.
 6. حق شناس کاشانی و فریده؛ رستگار، هدی (1391). بررسی عوامل موثر ده­گانه مدل لیندگرین در اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت گردشگری ایران مطالعه مورد (آژانس های مسافرتی)، پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، دوره 2، شماره4 : 84-65.
 7. حمزه­لو، عاطفه؛ شکرچی­زاده اصفهانی، احمدرضا،  نیلی، مجید و کریمی ، رحمان (1393).  بررسی رابطه­ی بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت گاز استان مرکزی، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 12: 118-107.
 8. خالقی بایگی، مریم؛ بنار، احد و ابراهیمی، ابوالفضل (1393). فاکتور­های اساسی اثرگذار بر عدم موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب رجوع (مشتریان) در نظام سلامت، دو ماهنامه مدیریت اطلاعات سلامت ، سال یازدهم، شماره 5 (پیاپی 39): 21-36.
 9. خوشقدم، ابراهیم و اللهی رودپشتی، سجاد ( 1393). بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با کیفیت ارتباط و ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: بانک تجارت شهر رشت. http://modir-bank.mihanblog.com
 10. رضوی، سیدمحمد حسین؛ حسینی، سیدعماد و خواجه پور، اکرم (1392). بررسی جاذبه­های طبیعی اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشگاه مازندران، سال 9، شماره17: 26-15.
 11. زیتونلی، عبدالحمید؛ هنری، حبیب و فراهانی، ابوالفضل (1390). بررسی توانمندی­ها و منابع مهم گردشگری ورزشی استان گلستان، مجله پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، شماره 1: 84-71.
 12. سالارزهی، حبیب و امیری، یاسر (1390). بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت­های بیمه، پژوهش­های مدیریت عمومی، شماره 12 :144 – 131.
 13. 13.    صیدانی، اسکندر و رستمی، شهین (1391). سنجش تاثیرات اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری (نمونه موردی کرمانشاه)، مجله برنامه­ریزی فضایی، سال 2، شماره3: 110-95.
 14. عاشوری، مریم؛ شریف­خانی، مونا و تارخ،  محمدجعفر (1393). توسعه مدل فرایندی مدیریت دانش مشتری با استفاده از سیستم­های مدیریت ارتباط با مشتری، فصلنامه رشد فناوری، شماره 40 : 62-68.
 15. فلاحی، احمد؛ حسنی، احسان و کروبی، مهدی (1392). بررسی جاذبه­های طبیعی موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 17: 174 – 159.
 16. کرامتی، محمد علی و نیکزاد، مسعود (1387). ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری. مجله علوم و تکنولوژی نساجی،  سال 4، شماره 21: 58-45.
 17. Akbar Khan, S., Qureshi, A., Salman, I. and Hunjra, A. (2014). CRM implementation: A descriptive study of the service industry in Pakistan, World Applied Sciences Journal,  No. 3: 355-361 .
 18. Abeer Khan, N., Ehsan, E., Mirza, Sh. and Zahoor, S. (2012). Integration between customer relationship management (CRM) and Data Warehousing, Procedia Technology, No.1: 239–249.
 19. Bahrami, M., Ghorbani, M. and Arabzad, M. (2012). Information technology (IT) as an improvement tool for customer relationship management (CRM), International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Procedia – Social and Behavioral Sciences, No. 41: 59–64.
 20. Kumbirai, M. and Nyasha, J. (2014). Conditions for customer relationship management (CRM) success in Zimbabwe’s hospitality sector, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 16(1): 51-57.
 21. Lindgreen A., Palmer, R., Vanhamme J. and Wouters J. (2006). A relationshipmanagement assessment tool: Questioning, identifying, and prioritizing critical aspects of customer relationships, Industrial Marketing Management, No. 35: 57 – 71.
 22. Nettleton, D. (2014). Commercial data mining CRM, customer relationship management and analysis, Processing, Analysis and Modeling for Predictive Analytics Projects,  from https://www.safaribooksonline.com/.../commercial-data-mining/(24/1/2017).