تاثیر عوامل انگیزشی گردشگری درمانی بر قصد رفتاری گردشگران: نقش واسطه‌ای عوامل ادراکی و رضایتمندی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد گرایش بخش عمومی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

3 دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی

4 استادیار گروه مدیریت دانشگاه تبریز

چکیده

گردشگری درمانی یکی از مهمترین بخش های صنعت گردشگری است و منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر عوامل انگیزشی گردشگری درمانی بر قصد رفتاری می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه­، توصیفی تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری پرسشنامه است. تعداد 285 پرسشنامه به روش نمونه­گیری تصادفی ساده، بین جامعه آماری تحقیق شامل گردشگران درمانی توزیع گردید. برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی، تحلیل عاملی، روایی همگرایی و افتراقی استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ بیش از 0.80 بدست آمد. نتایج نشان می­دهد ارتباط مثبت و معناداری بین عوامل انگیزشی و ادراکی گردشگران درمانی و قصد رفتاری آنها وجود دارد. عامل کیفیت بیشترین تاثیرگذاری را بر تصویر مقصد درک شده و قصد رفتاری دارد. همچنین کیفیت درک شده بیشترین تاثیر را بر قصد رفتاری گردشگران درمانی دارد. با توجه به اینکه توسعه این صنعت نیازمند نگاه سیستمی و جامع می باشد، بنابراین باید استراتژی مناسبی برای بهبود کیفیت خدمات و توسعه زیرساختهای فنی و تخصصی در مناطق مقصد گردشگری با هماهنگی میان سازمان های مرتبط با این بخش، در سطوح کلان و خرد تدوین و اجرا شود.

کلیدواژه‌ها


 1. بیات، سوده؛ حسینی هاشم زاده، داود؛ بد، مهدیه (1395). شناسایی عوامل جذب گردشگران پزشکی در بیمارستان های شهر تهران. فصلنامه بیمارستان، شماره 1: 36-53.
 2. رنجنوش، راحله؛ ضرغام بروجنی، حمید؛ حمیدی، ناصر (1395). بخش بندی کسب و کارهای گردشگری پزشکی ایران از دید بیماران خارجی. مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری سال 5، شماره 18: 54-72.
 3. زارعی، عظیم؛ آذر، عادل؛ رضایی راد، مصطفی (1395). سنجش بازاریابی اجتماعی در گردشگری سلامت. مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری سال 5، شماره 18: 33-53.
 4. شیرخدایی، میثم؛ علیزاده ثانی، محسن؛ آملی دیوا، فهیمه (1395). بررسی تاثیر تصویر مقصد بر رضایت و مقاصد رفتاری در گردشگری سلامت (مورد مطالعه: آبگرم معدنی لاویج)، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری سال 5، شماره 17: 128-145.
 5. عنابستانی، علی اکبر؛ عنابستانی، زهرا (1394). عوامل موثر بر انتخاب شهر مشهد به عنوان هدف گردشگری پزشکی، مجله گردشگری شهری، دوره 2، شماره 3: 175-289.
 6. قصابی، حسن (1392). بررسی عوامل موثر بر جذب گردشگر به منطقه آزاد ارس از دیدگاه گردشگران، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری، پردیس بین الملل ارس دانشگاه تهران.
 7. 7.               گودرزی، مجید (1393)، برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری پزشکی در کلانشهر شیراز، رساله دکتری، دانشکده جغرافیا دانشگاه اصفهان.
 8. معبودی، محمد تقی؛ حکیمی، هادی (1394). عوامل تعیین کننده ی گردشگری پزشکی، نمونه موردی ایران. مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری سال 5، شماره 15: 80-106.
 9. ملکی مین باش رزگاه، مرتضی؛ بلوچی، حسین؛ فارسی زاده، حسین (1394). بررسی تاثیر مقصد و رضایت از مقصد بر نیت های بازدید گردشگران، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، شماره 12: 11-33.
 10. میر فخرالدینی، سید حسین؛ میرفخرالدینی، فائزه السادات؛ صدربافقی، سید مهدی (1391). بررسی میزان رضایتمندی گردشگران درمانی شهر یزد و اولویت بندی عوامل موثر بر آن با روش Topsis فازی، مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد، دوره 2، شماره 5: 668-678.
 11. هادیزاده مقدم، اکرم؛ زاهدیان نژاد، محمد حسین؛ قنبرزاده میاندهی، رضا؛ فخرامنش، سینا (1392). الگوی عوامل موثر بر انگیزه گردشگران پزشکی برای ورود به ایران. چشم اندازه مدیریت بازرگانی، شماره 15: 59-79.
 12. Aziz, Y.A., Samdin, Z., Awang, K.W. and Adbullah, Z. (2015). Developing an index for medical tourism. International Business Management, 9(4): 412–415.
 13. Abubakar, A.M. and Ilkan, M. (2015). Impact of online WOM on destination trust and intention to travel: A medical tourism perspective. Journal of Destination Marketing & Management, 5(3): 192-201.
 14. Bigne, J.E., Sanchez, M.I. and Sanchez, J. (2001). Tourism image, evaluation variables and after purchase behavior: Inter-relationship. Tourism Management, 22: 607-616.
 15. Connell, J. (2006). Medical tourism: Sea, sun, sand and . . . surgery. Tourism Management, 27(6): 1093–1100.
 16. Connell, J. (2013). Contemporary medical tourism: Conceptualisation, culture and commodification. Tourism Management, 34: 1–13.
 17. Chen, C. and Tsai, D.C. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions, Tourism Management, 28(4): 1115-1122.
 18. Debata, B.R., Patnaik, B., Mahapatra, S.S. and Sree, K. (2015). Interrelations of service quality and service loyalty dimensions in medical tourism. Benchmarking: An International Journal, 22(1): 18–55.
 19. Eggert, A. and Ulaga, W. (2002). Customer perceived value: A substitute for satisfaction in business markets? Journal of Business & Industrial Marketing, 17(2/3): 107 –118.
 20. Fetscherin, M. and Stephano, R.M. (2016). The medical tourism index: Scale development and validation. Tourism Management, 52:539–556.
 21. Gonzalez, M., Comesana, L. and Brea, J. (2007). Assessing tourist behavioral intentions through perceived service quality and customer satisfaction, Journal of Business Research, 28(4): 153-160.
 22. Gyu Ko. T. (2011) Medical Tourism System Model, International Journal of Tourism Sciences, 11(2011):1, 17-51.
 23. Han, H. and Hyun, S.S. (2015). Customer retention in the medical tourism industry: Impact of quality, satisfaction, trust, and price reasonableness. Tourism Management, 46: 20–29.
 24. Heung, V.C.S., Kucukusta, D. and Song, H. (2011). Medical tourism development in Hong Kong: An assessment of the barriers. Tourism Management, 32(5): 995–1005.
 25. Han, H., Hsu, L.T.J., Lee, J.S. and Sheu, C. (2011). Are lodging customers ready to go green? An examination of attitudes, demographics, and eco-friendly intentions, International Journal of Hospitality Management, 30: 345–355.
 26. Kalantari Shahijan, M., Rezaei, S., Preece, C.N. and Wan Ismail, W.K. (2015),  International Medical Travelers’ Behavioral Intention: An Empirical Study in Iran, Journal of Travel & Tourism Marketing, 32(5): 475-502.
 27. Lai, W.H. and Quang Vinh, N. (2012). A study of analyzing the selection of promotion activities and destination attributes in tourism industry in Vietnam from the perspective of tourism industrial service network (TISN), International Journal of Social and Human Sciences, 6: 330- 336.
 28. Moghimehfar Farhad, Nasr-Esfahani Mohammad Hossein. (2011). Decisive factors in medical tourism destination choice: A case study of Isfahan, Iran and fertility treatments. Tourism Management, 32:1431-1434.
 29. Nguyen, T. (2016). Medical Tourism: Studying the Impact of Motivational Factors, Destination Image on Perceived Quality and Overall Satisfaction Using Sem Analysis, Master of Science in  Hospitality Management. California State Polytechnic University, Pomona.
 30. Radmanesh, A. (2016). A Case Study of the Decision Model for American Outbound Medical Tourists, Master of Science Degree in Tourism Planning and Development Emphasis. St. Cloud State University.
 31. Szymańska, E. (2015). Construction of the Model of Health Tourism Innovativeness. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 213: 1008-1014.
 32. Sultana S., Haque A., Momen A. and Yasmin F. (2014). Factors Affecting the Attractiveness of Medical Tourism Destination: An Empirical Study on India- Review Article. Iranian J Publ Health, 43(7): 867-876.
 33. Smith, P.C. and Forgione, D. (2007). Global outsourcing of healthcare: A medical tourism model. Journal of Information Technology Case and Application Research, 9(3): 19–30.
 34. Wu, H., Li, T. and Li, M. (2016). A study of behavioral intentions, patient satisfaction, perceived value, patient trust and experiential quality for medical tourists. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 17(2): 114–150.
 35. Yu, J.Y. and Ko, T.G. (2012). A cross-cultural study of perceptions of medical tourism among Chinese, Japanese and Korean tourists in Korea. Tourism Management, 33(1): 80-88.