اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به قم (رویکرد داده ستانده دومنطقه ای)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا

چکیده

توسعه گردشگری و اثر مثبت آن بر رشد تولید و اشتغال در سطوح ملی و منطقه ­ای همواره به لحاظ اقتصادی مورد توجه برنامه­ ریزان اقتصادی بوده است. شهر قم به دلیل برخورداری از جاذبه ­های فرهنگی و مذهبی یکی از مهمترین مقصدهای گردشگری ایران محسوب می­شود. براساس گزارش مرکز آمار ایران، این شهر از نظر تعداد سفر انجام شده، در میان بیست شهرستان مهم کشور در فصل بهار و تابستان 1390 با تعداد 3333834 سفر، بعد از مشهد، دومین رتبه را دارا بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش سنجش میزان اثربخشی گردشگری داخلی به استان قم بر اقتصاد استان قم و اقتصاد ملی با استفاده از رویکرد داده ستانده دو منطقه­ ای است. پایه­ های آماری تحقیق عبارتند از: جدول داده ستانده ملی سال 1390، هزینه گردشگران داخلی استان قم و اشتغال بخشی استان قم. برای این منظور اولین مرحله تحقیق برآورد ضرایب داده ستانده دو منطقه ­ای (استان قم و سایر اقتصاد ملی) است که با استفاده از روش غیر آماری AFLQ محاسبه شده است. یافته­ های این پژوهش نشان می­دهند با ورود گردشگران داخلی به استان قم در سال 1390، تولید استان به میزان 5625 میلیارد ریال (معادل 16/5 درصد ستانده استان قم) و اشتغال استان 22969 نفر (معادل 08/8 درصد کل اشتغال استان قم) افزایش یافته است. همچنین ورود گردشگران فوق در اقتصاد ملی به میزان 7532 میلیارد ریال تولید و 26163 نفر شغل ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها