بررسی نگرش ذینفعان به میزان پایداری توسعه ی طبیعت گردی (مطالعه ی موردی: مجموعه ی روستایی جواهرده در شهرستان رامسر)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران

چکیده

طبیعت­گردی، ارزشمندترین مظهر توسعه ­ی پایدار است. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی میزان پایداری طبیعت­گردی و بررسی رابطه ­ی تعاملی مولفه­ های توسعه­ی پایدار طبیعت­گردی در مجموعه­ ی روستایی جواهرده رامسر بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی می­ باشد. جامعه­ ی آماری تحقیق حاضر را سه گروه ذینفعان گردشگری تشکیل داده ­اند: جامعه ­ی محلی، طبیعت­ گردان و مسئولان. حجم نمونه لازم برای هر یک از گروه­ها تعداد 150 نفر (مجموعاً 450نفر) تعیین شد. برای جمع­ آوری داده­ها از پرسشنامه­ استاندارد استفاده گردید. پایایی پرسشنامه جامعه ­ی محلی (792/0)، طبیعت­ گردان (779/0) و مسئولان (771/0) به دست آمد که مقدار مناسبی می­ باشد. تحلیل در دو سطح توصیفی و استنباطی از طریق نرم­افزار SPSS24 صورت پذیرفت. نتایج نشان می­دهد در بین تمامی مولفه­ های توسعه­ ی پایدار طبیعت­گردی در مجموعه­ ی روستایی جواهرده رامسر، جنبه­ ی رابطه­ ای اثر منابع بر جامعه ­ی محلی با میانگین (5/3) مطلوب­ترین نوع رابطه را دارا است و همچنین نامطلوب­ترین نوع رابطه میان مولفه ­های مورد بررسی تاثیر جامعه­ی محلی بر طبیعت­گردی مجموعه­ ی روستایی جواهرده رامسر با میانگین (85/1) بوده است. سایر نتایج در قالب یافته­ ها و نتیجه ­گیری ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


  1. اکبریان­رونیزی، سعیدرضا (1395). سنجش پایداری گردشگری در روستاهای هدف گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان سپیدان)، پژوهش­های روستایی، سال 7، شماره 1، صص: 167-193.
  2. پاپلی­یزدی، محمّدحسین و سقایی، مهدی (1391). گردشگری(ماهیت و مفاهیم)، تهران: انتشارات سمت.
  3. تقدیسی، احمد و سپهوند، فرخنده (1394). تغییرات محیطی-کالبدی گردشگری خانه­ی دوم در نواحی روستایی با رویکرد پایداری (مطالعه­ی موردی: بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات)، جغرافیا و پایداری محیط، سال 5، شماره 14:، صص: 29-41.
  4. حسینی، سیّدهادی (1393). تحلیل و ارزیابی سطح پایداری اجتماعی در شهر نوشهر، جغرافیا و پایداری محیط، سال 4، شماره 12، صص: 57-71.
  5. خاکپور، براتعلی؛ غلامی بیمرغ، یونس و موسوی، سیدعلی(1385). تحلیلی بر طبیعت­گردی با تاکید بر توسعه­ی پایدار (مطالعه­ی موردی: بهشت گمشده استان فارس)، علوم جغرافیایی، شماره ، صص: 85-12.
  6. دلاور، علی (1395). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ پانزدهم، تهران:  انتشارات رشد.
  7. رضوانی، محمدرضا؛ بدری، سیّدعلی؛ ترابی، ذبیح­الله؛ ملکان، احمد و عسگری، علی (1395). ارزیابی توسعه­ی پایدار گردشگری در مناطق روستایی حاشیه کلان­شهر تهران (مورد مطالعه: روستای آهار)، پژوهش­های روستایی، دوره 7، شماره 2، صص: 286-298.
  8. زالی، نادر و اسماعیل­زاده، یعقوب (1394). قابلیت­سنجی توسعه­ی گردشگری با رویکرد   توسعه­ی پایدار در شهر مرزی ارومیه، جغرافیا و آمایش شهری-منطقه­ای، سال 5، شماره 14، صص: 89-104.
  9. صالحی، صادق؛ حیدری، زهرا و کریمی، هادی (1393). بررسی تاثیر گردشگری در توسعه پایدار نواحی روستایی (مطالعه­ی موردی: دهستان دو هزار، شهرستان تنکابن)، پژوهش­ و برنامه­ریزی روستایی، سال 3، شماره 5، صص: 69-82.

10. شفیعی، زاهد؛ فرخیان، فیروزه؛ رجایی­ریزی، محمّدعلی و موغلی، مرضیه (1395). گردشگری پایدار از تئوری تا تحقق: یک رویکرد انتقادی، جغرافیا، سال 14، شماره 49، صص: 153-171.

11. قدمی، مصطفی و علیقلی­زاده­فیروزجایی، ناصر (1391). ارزیابی توسعه گردشگری مقصد در چارچوب پایداری نمونه مورد مطالعه (دهستان تمشکل / شهرستان تنکابن)، تحقیقات جغرافیایی، شماره 27، سال 1، صص: 79-104.

12. کیاکجوری، داود و میرتقیان رودسری، سیّد محمّد (1392). شناسایی و اولویت­بندی راهبردهای توسعه­ی پایدار اکوتوریسم (مطالعه­ی موردی: شهرستان رامسر)، فضای گردشگری، سال 2، شماره 7 ، صص: 71-94.

13. موسوی، سیدحجت؛ کیانی، صدیقه؛ صادقی، آرش و اکبری فیض­آبادی، حسین (1396). ارزیابی قابلیت توسعه­ی طبیعت­گردی بر مبنای عیارسنجی اکولوژیکی و مدیریتی در زیستگاه حیات­وحش عباس­آباد، مهندسی اکوسیستم بیابان، سال 6، شماره 16، صص: 119-134.

14. مهدوی، داود؛ رکن­الدین­افتخاری، علیرضا و سجاسی­قیداری، حمدالله (1395). طراحی راهبردهای توسعه­ی پایدار گردشگری روستاهای تاریخی-فرهنگی ایران، جغرافیا و برنامه­­ریزی، سال 20، شماره 56، صص: 275-300.

15. نکویی­نائینی، سیّدعلی؛ قنبری، یوسف و برقی، حمید (1395) سنجش پایداری نظام­های    بهره­برداری موجود در بخش کشاورزی استان اصفهان (خرد دهقانی، تعاونی تولید روستایی و شرکت سهامی زراعی)، جغرافیا و پایداری محیط، سال 6، شماره 20، صص:39-53.