تاثیر خصیصه های شخصیتی بر رفتار جستجوی اطلاعات به هنگام انتخاب یک بسته گردشگری خارج از کشور

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

2 استاد گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خصیصه­ های شخصیتی بر رفتار جستجوی اطلاعات به هنگام انتخاب یک بسته گردشگری خارج از کشور است. جامعه مورد مطالعه شامل سرپرستان خانوار در شهر اصفهان بوده که پیشتر یک بسته گردشگری خارج از کشور را خریداری کرده ­اند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد شخصیت جان و استریواستاوا (1999) و پرسشنامه­ های محقق ساخته ارزش ادراک شده از جستجوی اطلاعات استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده­ گردید. یافته ­ها بیانگر آن بود که خصیصه­ های وظیفه شناسی و روان رنجوری از طریق ارزش ادراک شده حاصل از جستجوی درونی اطلاعات، بر میزان جستجوی درونی اطلاعات تاثیر داشته ­اند. به­ علاوه، وظیفه شناسی بر ارزش ادراک شده از جستجوی اطلاعات از درون خانواده تاثیر معناداری داشته است. از سوی دیگر، خصیصه باز بودن نسبت به پذیرش تجارب جدید از طریق ارزش ادراک شده از جستجوی بیرونی اطلاعات، بر میزان جستجوی بیرونی اطلاعات تاثیرگذار بوده ­است. مطالعه، همچنین تاثیرخصیصه سازگاری را بر ارزش ادراک شده از جستجوی اطلاعات از درون خانواده تایید نموده است. در نهایت، خصیصه برون­گرایی بر هیچکدام از ارزش های ادراک شده از جستجوی اطلاعات از درون خانواده و جستجوی اطلاعات بیرونی تاثیرمعناداری نداشت.

کلیدواژه‌ها


 
1. آب روشن، حسن و خرمایی، فرهاد (1394). پیش بینی نیاز به شناخت بر اساس ویژگی­های شخصیتی و باورهای معرفت شناختی در دانشجویان، فصلنامه شخصیت و تفاوت­های فردی، سال 4، شماره 10: 26-9.
2. داوری، علی و رضازاده، آرش (1392). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
3. غفاری، محمد (1394). تدوین مدل ارزش ویژه برند برای مقاصد گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)، پایان نامه دکتری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.