طراحی مدل زیرساخت محور در توسعه گردشگری الکترونیک با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری (موردمطالعه: استان یزد)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه علم و هنر، یزد

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علم و هنر، یزد

چکیده

گردشگری یکی از حوزه‌های اقتصادی است که با سرعت فزاینده‌ای در حال پیشروی است و حجم قابل‌توجهی از درآمد، اشتغال و تولید ملی را به خود اختصاص داده است. فناوری اطلاعات نیز با سرعت روزافزونی در بخش‌های مختلف زندگی انسان نفوذ کرده و به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار به شمار می‌آید. گردشگری نیز تحت تأثیر نفوذ فناوری اطلاعات قرارگرفته و موضوع گردشگری الکترونیک حاصل ترکیب این دو حوزه است. با توجه به وجود جاذبه‌های متنوع گردشگری در استان یزد و همچنین لزوم بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی، در این تحقیق اقدام به شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری الکترونیک و روابط علی میان آن‌ها در این منطقه شده است. با استفاده از ادبیات تحقیق و روش دلفی تلاش شده مهم‌ترین عوامل زیرساختی در این زمینه شناسایی‌شده و سپس اقدام به تهیه مدل مفهومی روابط میان عوامل مذکور گردد. سپس با بهره‌گیری از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری مدل تهیه‌شده آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد کیفیت نرم‌افزارها نقش میانجی‌گری کامل در رابطه میان سایر سازه‌ها با توسعه گردشگری الکترونیک دارد. می‌توان گفت موفقیت در این زمینه منوط به حمایت‌های دولتی، کیفیت سیستم‌های اطلاعاتی و زیرساخت‌ها است اما این تأثیرگذاری از طریق ویژگی‌های نرم‌افزارهای طراحی‌شده معنا می‌یابند.

کلیدواژه‌ها