بررسی تأثیر سیاست گردشگری بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی(1990-2017)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه/ معاون همکاری های علمی و بین المللی دانشکده

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این مقاله به بررسی تأثیر سیاست گردشگری بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  در آسیای مرکزی از سال 2017-1990 م ی­پردازد و به عوامل مؤثر در تأثیرگذاری سیاست گردشگری بر دیپلماسی فرهنگی ایران اشاره می­ کند. جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی علاوه بر برخورداری از ویژگی های فرهنگی و تمدنی و تاریخی از موقعیت های جغرافیایی و ژئوپلتیک هم بهره مند است که این امر می‌تواند موجب تقویت و گسترش روابط فرهنگی در میان این کشورها گردد. پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال است که سیاست گردشگری تا چه میزان موجب تقویت و ارتقاء دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی شده است؟ برای بررسی این موضوع از روش تلفیقی کیفی و کمی استفاده شده است. استخراج مطالب از اسناد بررسی داده های تحقیق گواه آن است که سیاست های گردشگری ج.ا.ایران به میزان اندک توانسته است موجب تقویت دیپلماسی فرهنگی در آسیای مرکزی شود، به نحوی که ساکنان کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی دارای اشتراکات تمدنی و فرهنگی و هویتی هستند، تمایل چندانی برای سفر به ایران ندارند.

کلیدواژه‌ها


  1. اشتریان، کیومرث(1391). مقدمه ای بر روش سیاست گذاری فرهنگی، تهران: جامعه شناسان.
  2. ملکی، عباس(1386). مفاهیم جدید در دیپلماسی فرهنگی، سایت دیپلماسی ایرانی. موجود در: http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1117
  3. اخوان کاظمی، مسعود و مرادی حدیث(1390). دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آسیاسی مرکزی، فصلنامه آسیای مرکزی و قرقیزستان، شماره 74، صص: 30-1.
  4. باقری مقدم، غلامرضا(1394). آسیب شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی: مطالعه موردی قرقیزستان، تهران: وزارت امور خارجه.
  5. بهشتی پور، حسن(1389). آسیای مرکزی و قفقاز: عرصه های مغفول در سیاست خارجی ایران، ایراس، 233 بهمن. موجود در: http://www.ccsi.ir/vdcicqaz2t1av.bct.html
  6. دهشیری، محمدرضا(1388). بازتاب مفهومی و نظری انقلاب اسلامی ایران در روابط بین الملل، تهران: علمی و فرهنگی.
  7. دهشیری، محمدرضا(1393). دیپلماسی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: علمی فرهنگی.
  8. دهشیری، محمدرضا و طاهری، مهدی(1395). دیپلماسی آموزشی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز،  شماره 94، صص 42-1.                                           
  9. مایکل هال، کالین و  جنکینز ، جان ام( 1377). در آمدی بر صنعت جهانگردی، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
10. واعظی، محمود(1388). میانجی گری در آسیای مرکزی و قفقاز تجربه جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفتر سیاستهای بین الملل.                                                                                    

11. عزیزی، حمیدرضا(1393). آسیای مرکزی؛ عرصه مغفول در سیاست خارجی ایران، وب سایت تابناک. موجود در: https://www.tabnak.ir/fa/news/390856

12. همتی، شیوا(1395). دانشگاه های هزاره سوم و انواع عمده سازه گرایی، مجله الکترونیکی. موجود در: http://vista.ir/article/363072