پست مدرنیسم و طراحی مدل سازمان هوشمند مدیریت گردشگری (موردمطالعه: دفاتر ارائه خدمات گردشگری و هتل‌های سه ستاره شهر بیرجند)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت و کارشناس ارشد مدیریت گردشگری، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد سالامی واحد سمنان

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ، سمنان، ایران

4 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مدیریت در گردشگری در دنیای پیشرفته امروز به سمت مدیریت پویای گردشگری حرکت کرده وعده‌ای از نظریه‌پردازان مکتب پست‌مدرن گردشگری سفر به‌صورت جابه‌جایی فیزیکی را به چالش کشیدند و عنوان کردند که با استفاده از فناوری نوین و تغییرات ایجادشده در گردشگری و گسترش واقعیت مجازی می‌توان در کنار سفر فیزیکی به‌صورت غیر فیزیکی به سفر پرداخت. با توجه به تغییرات صنعت گردشگری در دنیا این سؤال ایجاد می‌شود که پیشرفت‌های گردشگری در هزاره جدید، ساختار سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات گردشگری در مناطق کمتر توسعه‌یافته چه تغییری کرده است؟ پژوهش حاضر با بهره‌گیری از ادبیات پژوهش و نظرات خبرگان حوزه سازمان و گردشگری با استفاده از روش دلفی خبرگان در پی طراحی مدل سازمان هوشمند مدیریت گردشگری مطابق با نظریات مکتب پست‌مدرن است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارشناسان شاغل در دفاتر ارائه خدمات گردشگری و هتل‌های سه ستاره شهر بیرجند است که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، جمعاً بین 130 نفر از کارشناسان پرسشنامه توزیع شد. سرانجام برای تحلیل کمی داده‌ها از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. ارائه مدل سازمان هوشمند مدیریت گردشگری مطابق با نظریات مکتب پست‌مدرن و اهمیت آن برای یک سازمان گردشگری مهم‌ترین دستاورد پژوهش حاضر است. 

کلیدواژه‌ها


 1. دانایی، ابوالفضل. قربانی، امیر و رئیسی نافچی. ابوالقاسم.(1397). آسیب‌شناسی روابط انسانی در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری(موردمطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری شهر بیرجند). مطالعات اجتماعی گردشگری، سال یازدهم، شماره ششم، صص: 138=113
 2. داوری، علی و رضازاده، آرش(1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 3. رستگار، عباسعلی. دهقانی سلطانی، مهدی. فارسی زاده، مهدی و بلوچی، حسین.(1394). تبیین اثر هوش ساختاری- سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات نوین بازاریابی دانشگاه اصفهان، شماره سی و سوم. صص: 55-37.
 4. سرلک، محمدعلی(1390). چهره‌های نوین سازمانی، تهران: مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور
 5. قربانی، امیر(1392). عارضه‌یابی سازمانی در صنعت هتلداری استان خراسان جنوبی، کاربرد مدل شش بعدی وایز بورد، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، استاد راهنما: دکتر علی نصر اصفهانی، اصفهان: کتابخانه دانشگاه شیخ بهایی.
 6. قربانی، امیر.(1398)، طراحی مدل سازمان هوشمند مدیریت گردشگری، رساله مقطع دکتری تخصصی مدیریت، استاد راهنما: دکتر ابوالفضل دانایی، سمنان: کتابخانه دانشگاه
 7. کامینگز، استیفن.(1395). بازآفرینی استراتژی، نقد و بررسی نظریه‌های سازمان و مدیریت، ترجمه دکتر سهراب خلیلی شورینی، تهران: یادواره
 8. لاولاک، کریستوفر و رایت، لارن(1391). اصول و مدیریت بازاریابی خدمات، ترجمه بهمن فروزنده، تهران: نشر آموخته.
 9. نجاری، رضا، آذر، عادل، احمدی، فریدون و جلیلیان، حمیدرضا(1394). ارائه چارچوب عوامل سازمان هوشمند در شرکت‌های تولیدی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره پنجم، شماره 2، صص: 172-140
 10. Beck, J., Rainoldi, M., & Egger, R.(2019). Virtual reality in tourism: a state-of-the-art review. Tourism Review. ‌ 22(3): 276-282. ‌
 11. Bigné, E., & Decrop, A.(2019). Paradoxes of Postmodern Tourists and Innovation in Tourism Marketing. In The Future of Tourism (pp. 131-154). Springer, Cham.‌
 12. Bogicevic, V., Seo, S., Kandampully, J. A., Liu, S. Q., & Rudd, N. A.(2019). Virtual reality presence as a preamble of tourism experience: The role of mental imagery. Tourism Management, Vol.74, PP: 55-64. ‌
 13. Barbey, A. K.(2018). Network neuroscience theory of human intelligence. Trends in cognitive sciences, 22(1): 8-20.‌
 14. Buhalis, D., & Leung, R.(2018). Smart hospitality—Interconnectivity and interoperability towards an ecosystem, International Journal of Hospitality Management, Vol.71, PP: 41-50.
 15. Celtek, E.(2019). Advantages of Augmented Reality, Virtual Reality, QR Code, Near Field Communication, Geo-Tagging, Geo-Fencing, and Geo-Targeting for Marketing Tourism. In Smart Marketing with the Internet of Things. (PP. 94-113). IGI Global
 16. Colchado, G., & Melgar, A.(2018, January). Competitive Intelligence Using Domain Ontologies on Facebook of Telecommunications Companies of Peru. In International Conference on Information Theoretic Security (pp. 777-787). Springer, Cham.
 17. Feher, A. & Towell, E.(1997). Business Use of the Internet, Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 7(3): 195-200.
 18. Ghorbani, A., Raufirad, V., Rafiaani, P., & Azadi, H.(2015). Ecotourism sustainable development strategies using SWOT and QSPM model: A case study of Kaji Namakzar Wetland, South Khorasan Province, Iran. Tourism Management Perspectives, Vol.16, PP: 290-297
 19. Hatch, M. J.(2018). Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives, Oxford university press.
 20.  Huang, Y. C., Backman, K. F., Backman, S. J., & Chang, L. L.(2016). Exploring the implications of virtual reality technology in tourism marketing: An integrated research framework. International Journal of Tourism Research, 18(2): 116-128.‌
 21.  Hall, C. M., & Williams, A.(2008). Tourism and Innovation, Routledge.
 22.  Jovicic, D. Z.(2019). From the traditional understanding of tourism destination of the smart tourism destination. Current Issues in Tourism, 22(3): 276-282.‌
 23.  Koo, C., Mendes Filho, L., & Buhalis, D.(2019). Smart tourism and competitive advantage for stakeholders. Tourism Review, 74(1): 1-128.
 24. Lai, W. C., & Hung, W. H.(2017). Constructing the Smart Hotel Architecture–A Case Study in Taiwan. In Paper presented at the 17th international conference on electronic business(ICEB), Dubai, UAE. ‌
 25. Linder, T., & Arras, K. O.(2016). People detection, tracking, and visualization using ros on a mobile service robot. In Robot Operating System(ROS)(pp. 187-213). Springer, Cham. 
 26.  Matos, A., Pinto, B., Barros, F., Martins, S., Martins, J., & Au-Yong-Oliveira, M.(2019, April). Smart Cities and Smart Tourism: What Future Do They Bring? In World Conference on Information Systems and Technologies (pp. 358-370). Springer, Cham. ‌
 27. Nisar, T. M., Prabhakar, G., & Strakova, L.(2019). Social media information benefits, knowledge management, and smart organizations. Journal of Business Research, Vol. 94, PP: 264-272.‌
 28. Moutinho, L., & Vargas-Sanchez, A.(Eds.).(2018). Strategic Management in Tourism, CABI Tourism Texts.
 29. Matheson, D., & Matheson, J. E.(2001). Smart organizations perform better. Research-Technology Management, 44(4): 49-54.‌
 30. Park, H. M.(2015). Univariate analysis and normality test using SAS, Stata, and SPSS. Sage.
 31. Pinillos, R., Marcos, S., Feliz, R., Zalama, E., & Gómez-García-Bermejo, J.(2016). Long-term assessment of a service robot in a hotel environment. Robotics and Autonomous Systems, Vol.79, PP: 40-57.‌
 32.  Ren, C. B., Petersen, M. K., & Nielsen, T. K.(2018). Smart Tourism: a practical approach. In Theories of Practice
Tourism, Routledge

33. Rezaei, F., Ramazannezhad, N., Shiadeh, A., & Sabz, F.(2018). Investigating the Relationship between Intellectual Capital and Organizational Intelligence among Nurses Working in Ayatollah Rouhani Hospital in Babol in 2017, Middle East Journal of Family Medicine, 7(10): 221.

34. Taşkin, H., Adali, M. R., & Ersin, E.(2004). Technological intelligence and competitive strategies: an application study with fuzzy logic. Journal of Intelligent Manufacturing, 15(4): 417-429.

35. Um, T., & Chung, N.(2019). Does smart tourism technology matter? Lessons from three smart tourism cities in South Korea, Asia Pacific Journal of Tourism Research, DOI: 10.1080/10941665.2019.1595691.

36. Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C.(2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration, MIS Quarterly, 33(1): 177-195.