نقش شبکه‌های اجتماعی بر تبلیغات شفاهی گردشگران

نویسندگان

1 استادیار گروه جهانگردی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی سمنگان، مازندران، ایران

3 کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی محمود آباد، مازندران، ایران

چکیده

امروزه اینترنت به بخش اصلی زندگی روزمره بسیاری از مردم تبدیل شده‌است و سایت‌‌های شبکه‌های اجتماعی میلیون‌ها نفر را از سراسر جهان جذب می‌کنند، بدین جهت تبلیغات شفاهی به دنیای دیجیتالی منتقل شده‌است. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی بر تبلیغات شفاهی در مقصد گردشگری شهرستان بابلسر صورت پذیرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق گردشگرانی بودند که در بهار و تابستان 1396 از شهرستان بابلسر بازدید کردند. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها از بسته نرم‌افزاری SPSS22 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که شبکه ­های اجتماعی بر تبلیغات شفاهی مقصد گردشگری اثر معناداری دارد و در بین شبکه‌های اجتماعی مورد آزمون اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام به ترتیب بیشترین اثرگذاری را بر کاربران داشتند.

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیم‌زاده، عیسی و آقاسی‌زاده، عبدالله(1389). تحلیل عوامل موثر بر گسترش گردشگری ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی SWOT، نشریه مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال اول، شماره 1، صص: 128-107.
 2. ابراهیمی، عبدالحمید؛ قادری، اسماعیل و قائدرحمتی، صفر(1389) بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب گردشگران نمونه:گردشگران بین‌المللی شهر اصفهان، فصلنامه جغرافیا و توسعه، دوره 8، شماره 17، صص. 156-139.
 3.  اکبری، محمد؛ هوشمند‌چایجانی، مهدی و معتمد، حسن(1394). برند، کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی در توریسم: فرصت‌های پادگان‌های نظامی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 10، شماره 31، صص: 69-41.
 4.    پیدایی، میرمهرداد؛ امینی، امیده و صفدری، خدیجه(1395). بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر تبلیغات شفاهی با نقش میانجی احساسات و کیفیت رابطه برند(مطالعه موردی: مشتریان شعب بانک سپه در شهر تهران)، چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران، ایران 
 5. دهدشتی، زهرا؛ خانی، سعیده و اجلی، اکرم(1393). نقش تبلیغات و تبلیغات شفاهی در ارتقاء ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر اصفهان، مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 25، صص: 27-61.
 6. دیبایی، پرویز(1371) شناخت جهانگردی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 7. زنگی آبادی، علی؛ محمدی، جمال و زیرک باش، دیبا(1385) تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر اصفهان، مجله جغرافیا و توسعه، سال 4، شماره 8، صص:156-131.
 8. رحیم‌نیا، فریبرز و فاطمی، سید زهرا(1391). بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تاثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل‌های 5 ستاره مشهد، نشریه تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 2، شماره 1، صص: 73-91.
 9. فرزانه، سیف‌الله و فلاحتی شهاب‌الدینی، راضیه(1394). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی(مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر بابل)، دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، دوره 1، شماره 1، صص: 1-22.
 10. قاضی‌زاده، حمید(1393). شبکه‌های اجتماعی در محیط وب‌2، نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، شماره 1، صص: 133-140.
 11. قاضی نوری، سید سروش، رضایی نیک، نفیسه و روشنی، سعید(1393). بررسی الزامات، چالش‌ها و قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی کنشگران مدیریت فناوری و نوآوری ایران، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 7، شماره 2، صص: 49-73.
 12. کاستلز، مانوئل(1393). قدرت ارتباطات، ترجمه: حسین بصیریان جهرمی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 13. مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران(ایسپا)(1395). سنجش میزان مصرف شبکه‌های اجتماعی و نگرش مردم به این شبکه‌ها، تهران، ایران.
 14. مهاجری، حسین(1393). ارزیابی تاثیر تعاملات کاربران در رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید و آگاهی از برند: مطالعه موردی صفحه هواداران گوشی تلفن همراه سونی در لینکداین، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما علی ملاحسینی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 15. مومنی، منصور(1387). تحلیل آمار استنباطی با استفاده از spss، تهران: انتشارات کتاب نو.
 16. نصراللهی‌وسطی، لیلا؛ جلیلوند، محمدرضا. و فاتح‌راد، مهدی(1392). تاثیر تبلیغات شفاهی بر تصمیم گردشگران داخلی برای سفر به کشورهای خارجی، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت بازرگانی، دوره 5، شماره 4، صص: 120-99.
  1. Abubakar, A. M., & Ilkan, M.(2016). Impact of online WOM on destination trust and intention to travel: A medical tourism perspective. Journal of Destination Marketing & Management, 5(3): 192-201.
  2. Artigas, E. M., & Chasco, C., & Pozo, V. V.(2015) Benefit Perceived by Tourists. Role of  the Hospitality Offered by the Tourist Destination, International Journal of Business and  Social Science, 6(2): 53-64.
  3. Balaji, M. S., Khong, K. W., & Chong, A. Y. L.(2016). Determinants of negative word-of-mouth communication using social networking sites. Information & Management, 53( 4): 528-540.
  4. Chung, N. & Han, H.(2016). The Relationship among Tourists'Persuasion, Attachment and Behavioral Changes in Social Media, Technological Forecasting & Social Change, http://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/ S004016251630275X
  5. East, R. Hammond, K. & Wright, M.(2007). The relative incidence of positive and negative word of mouth: A multi category study, International  Journal of Research in Marketing, 24, 175-184.
  6. Fotis, J., Buhalis, D. & Rossides, N.(2012). Social Media use and Impact during the Holiday Travel Planning Process, Information and Communication Technologis in Tourism, Vinna: springer, 6(18): 13-24.
  7. Gursoy, D. & Chen, J. S.(2000)  Competitive analyeses of cross cultural in formation search behavior, Journal of Tourism Management, 20(6): 583-590.
  8. Gursoy, D. & Mccleary, W. K.(2004). An integrative model of tourists’information search behavior, Annals of Tourism Research, 34(2): 353-373.
  9. Jalilvand, M. &  Samiei, N(2012). The effect of electronic word of mouth on brand image and purchase intention: An empirical study in the automobile industry in Iran, Marketing Intelligence & Planning, 30(4): 460 – 476.
  10. Hudson, S., Huang, L., Roth, M. S., & Madden, T. J.(2016). The influence of social media interactions on consumer–brand relationships: A three-country study of brand perceptions and marketing behaviors, International Journal of Research in Marketing, 33(1): 27-41.
  11. Hui, H., Huang, C. & Chen, P.,(2010). Do reward programs truly build loyalty for lodging industry?, International Journal of hospitality Management, 29(1): 128-135.
  12. Hays, S., page, S. J. & Buhalis, D.(2013). Social Media as Destination Marketing Tool: Its use By Nationl Tourism Organization, Current Issues in Tourism, 10(3): 211-239.
  13. Jenkin, H.(2010). The Impact of Social Networking Mediums on the Decision making Process of Tourists: A Case Study of Stray Ltd. & Spaceship New Zealand Ltd. Industry Report, Waikato Management School, University of Waikato, New Zealand.
  14. Kerstetter, D. & Cho, M. H.(2004). Prior knowledge, credibility andinformation search, Analysis of Tourism Search, 15(4): 961-985.
  15. Li, X. & Wang. Y. C.(2011). China in The eyes of Western Travelers as Represented in Travel Blogs, Journal of Travel & Tourism Marketing, 18(7): 689-719.
  16. Litvin, S. W., Goldsmith, R. E, & Pan, B.(2008). Electoronic word of mouth in hospitality and tourism management, Tourism Management, 29(3): 458-468.
  17. Lilian, G. L. & Bruyn, A. D.(2008). A multi-stage model of word of mouthinfluence through viral marketing. Journal of Research in Marketing, 25(3): 151-163.
  18. Mangold,R. & Faulds, H(2009). A multi-stage model of word of mouthinfluence through viral marketing. Journal of Research in Marketing, 25(3): 151-163.
  19. Morgan, M., Lugosi, L.& Ritchie, J .R. B.(eds)(2010). The Tourism and Operational Marketing, Palgrave Macmillan, UK., PP 27-40.
  20. Munar, A. M.(2012) social media strategies and destination management,  Journal of Hospitality and Tourism, 31(2): 101-120.
  21. Oz, M.(2015). Social Media utilization of Tourists for Travel Related Prposes, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 42(5): 1-27.
  22. Pentina, I., Gammoh, B. S., Zhang, L., &Mallin, M.(2013). Drivers and outcomes of brand relationship quality in the context of online social networks. International Journal of Electronic Commerce, 42(3): 63-86.
  23. Severi, E., Ling, K. C., &Nasermoadeli, A.(2014). The impacts of electronic word of mouth on brand equity in the context of social media, International Journal of Business and Management, 9(8):70- 84.
  24. Show, G & Williams, A.(2009) Knowledge Transfer and Management in Tourism Organisations: an emerging research agenda,Tourism Management, 30(3): 325–335.
WTTC(2016). Travel & Tourism Economic Impact 2016 World, March 2016, Available from: irantim.com/shakhes/wttc- world-