تحلیل جامعه‌شناختی پدیدۀ گردشگری کاذب در منطقۀ اورامانات استان کردستان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی/ دانشگاه کردستان

10.22080/jtpd.2019.15590.2983

چکیده

گردشگری سیستم پیچده‌ای است که ذینفعان مختلف دیدگاه‌های متفاوتی در قبال آن دارند. تا پیش از این، بیشتر نگاه گردشگران و دیدگاه‌های آنان نسبت به جوامع میزبان واجد اهمیت بیشتری بود، هدف اصلی این تحقیق مطالعه نگاه و درک جامعه میزبان نسبت به گردشگران می‌باشد. روش تحقیق پدیدارشناسی است و داده‌ها از انجام مصاحبه عمیق با 27 نفر گردآوری شده است. جامعه مورد مطالعه منطقه گردشگری اورامانات استان کردستان می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که مردم اورامانات به عنوان میزبان نگاه یکسانی به گردشگران ندارند. از نظر آنان بین گردشگرانی که از مناطق مختلف به اورامانات سفر می‌کنند، تفاوت اساسی وجود دارد. به طور کلی از نظر آنان شش دسته گردشگر وجود دارد: خارجی، داخلی و منطقه‌ای (غیر کردستان)، داخلی (کردستان)، گردشگران غیرمنطقه‌ای نقاط دورترِ ایران و اردوهای گروهی دوستان و مدارس. از نگاه مردم منطقه، هر یک از این گروه‌ها بر اساس سه حوزه اصلی اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست‌محیطی تفاوت‌های بارزی بایکدیگر دارند. باتوجه به دیدگاه جامعه میزبان می‌توان بخش غالب گردشگر‌هایی که به این منطقه سفر می‌کنند را بیش از همه در قالب مفهوی باعنوان «شبه‌گردشگر» و «گردشگری کاذب» شرح داد، چرا که دارای سود اقتصادی بسیار اندک و اثرات اجتماعی- فرهنگی و زیست‌محیطی منفی برای منطقه هستند.

کلیدواژه‌ها