بررسی تأثیر استراتژی‌های رفتاری بر تمایل به ترک خدمت در کارکنان زن هتل‌های شهر مشهد

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مدیریت/ دانشکده علوم اداری و اقتصادی/ دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

10.22080/jtpd.2019.16166.3034

چکیده

الزامات زندگی امروزی باعث گردیده که زنان علاوه بر نقش‌های سنتی، به ایفای نقش‌های اکتسابی نیز بپردازند. این در حالی است که امروزه در فعالیت‌های خدماتی به‌خصوص در بخش گردشگری نقش زنان بسیار پررنگ شده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر روابط محتاطانه و حمایت سازمانی درک شده بر تمایل به ترک خدمت به‌واسطه کامیابی در کار در کارکنان زن شاغل هتل‌ها می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش انجام کار، از نـوع پیمایشـی اسـت. جامعه آماری شامل کارکنان زن هتل‌های شهر مشهد می‌باشد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس استفاده شد. به دلیل نامعین بودن حجم جامعه، تعداد 390 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد، روابط محتاطانه و حمایت سازمانی درک شده بر کامیابی در کار زنان تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند. از نتایج دیگر اینکه اثر روابط محتاطانه، حمایت سازمانی درک شده و کامیابی در کار بر قصد ترک خدمت کارکنان زن معنی‌دار است. علاوه بر این نقش واسط کامیابی در کار نیز تائید شد.

کلیدواژه‌ها