تحلیلی از 7 سال پژوهش‌های فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری با استفاده از تکنیک متن‌کاوی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

10.22080/jtpd.2020.16518.3058

چکیده

امروزه کسب‌وکارها و مدیریت بازاریابی روندی به سمت داده محور شدن را می‌پیمایند و در این مسیر بسیاری از آن‌ها نیازمند داده‌های مفید و البته روش‌های تحلیل درست داده‌ها هستند، متن‌کاوی یکی از فنون نوین تحلیل داده‌ها می‌باشد که برای تحلیل داده‌های متنی به کار می‌رود، داده‌های متنی برای سال‌های طولانی به علل مختلفی چون حجم زیاد و بی‌ارزش تلقی شدن و یا نبود ابزار مناسب برای تحلیل، بی‌استفاده باقی‌مانده‌اند، درحالی‌که این داده‌ها می‌توانند اطلاعات مناسبی را از روندهای موجود ارائه دهند. در این تحقیق با هدف بررسی ساختار محتوایی فصلنامه مطالعات برنامه ریزی و توسعه گردشگری از متن‌کاوی استفاده کرده‌ایم و مقالات از سال 1391تا پایان سال 1397 موردبررسی قرار داده‌ایم. نزدیک به 30مجله که مشتمل بر تعداد حدودی 250 مقاله می‌شدند و تعداد 100000واژه که بیش از 250000 هزار بار تکرار داشتند مورد تحلیل قرار گرفتند و حوزه‌های مطالعاتی این فصلنامه در 7 سال اخیر ارائه شده است

کلیدواژه‌ها