مطالعه عوامل موثر بر تقاضای گردشگری داخلی در استان گلستان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی،واحد آزادشهر(مرکز کلاله)، کلاله،ایران

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران،مازندران،ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی ،دانشگاه پیام نور تهران،تهران،ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت دولتی،گروه مدیریت و حسابداری،دانشگاه آزاد اشلامی، واحد آزادشهر،آزادشهر،ایران

10.22080/jtpd.2020.16150.3032

چکیده

هدف این مقاله تعیین عوامل موثر بر تقاضای گردشگری داخلی در استان گلستان می باشد. اطلاعات مورد استفاده در این مقاله از نوع مقطعی است که شامل384 خانواده گردشگر داخلی است که در فروردین سال 1398، حداقل به مدت یک شب در استان گلستان اقامت داشته اند. نمونه مورد مطالعه در این مقاله بصورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب و اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه شفاهی با سرپرست خانوار گردشگران و تکمیل پرسشنامه جمع اوری شد. برای تخمین تابع تقاضای گردشگر،از مدل سیستم تقاضای تقریبا ایده ال (AIDS) که به شکل مدل رگرسیون است، استفاده و رگرسیونهای مجزا برای تخمین تقاضای پنج کالای غذا، مسکن، ایاب وذهاب، بلیط بازدید از مراکزدیدنی و سوغات محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد عوامل مختلفی همچون،خصوصیات خانوار گردشگر، نوع محل اسکان در مسافرت، نحوه ایاب وذهاب، نوع مسکن درشهر محل سکونت و فاصله شهرمحل سکونت گردشگر با استان گلستان، برتقاضای کالاهای گردشگری در استان گلستان تاثیرگذار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها