برآورد ظرفیت برد گردشگری در مناطق تحت حفاظت (مطالعه موردی:منطقه شکار ممنوع الوند)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی و طراحی محیط دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری آمایش و ارزیابی سرزمین، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

4 عضو هیات علمی/ دانشگاه شهیدبهشتی

10.22080/jtpd.2019.16240.3037

چکیده

مناطق تحت حفاظت یکی از مهم ترین مقصدهای گردشگری طبیعی هستند که نیاز به برنامه ریزی و مدیریت، به منظور اطمینان از پایداری خدمات آن ها در بلند مدت می باشد. یکی از راه های کاهش اثرات نامطلوب گردشگری بر محیط های طبیعی، برآورد ظرفیت برد این مناطق است. در این مطالعه به منظور برنامه ریزی و مدیریت مناسب از ظرفیت برد به عنوان ابزاری کمی، جهت رسیدن به این هدف استفاده گردید. ابتدا پهنه های گردشگری در دو سطح گسترده و متمرکز در طبقه 1 و 2 در این منطقه مشخص گردید که مساحت تفرج گسترده طبقه 1و 2 به ترتیب ؛ 700 و 1150 هکتار و تفرج متمرکز طبقه 1 و 2 با مساحت 23 و 177 هکتار حاصل شد. سپس ظرفیت برد در سه سطح فیزیکی، واقعی و موثر در پهنه گردشگری گسترده در دو طبقه 1و 2 محاسبه گردید. میزان ظرفیت برد فیزیکی به ترتیب در طبقه 1 و 2، 3065 و 5042 نفر در سال، ظرفیت برد واقعی، 137 و 225 نفر در سال و حدود 10 درصد از ظرفیت برد واقعی منطقه، 14 و 23 نفر در سال به دلیل شرایط حفاظتی و محدودیت های موجود در منطقه به ظرفیت برد موثر اختصاص یافت.

کلیدواژه‌ها