توسعه صنعت گردشگری با رویکرد بازاریابی سولومو

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت - دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی ارشد مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در بازارهای به شدت رقابتی امروز، بازاریاب‌ها و مدیران مقاصد گردشگری به طور فزاینده‌ای به دنبال تاثیرگذاری بر رفتار گردشگران هستند. در سال‌های اخیر، توسعه گسترده رسانه‌های اجتماعی، خدمات مبتنی بر مکان و تکنولوژی تلفن همراه منجر به ظهور مفهوم بازاریابی سولومو شده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی سولومو بر نیات رفتاری گردشگران و ارزش ویژه برند مقصد است.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری پژوهش گردشگرانی است که در 5 سال اخیر از یکی از شهرهای اصفهان، شیراز یا شوش بازدید کرده‌اند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه آنلاین و نمونه‌گیری در دسترس انجام شد. فرضیه‌های پژوهش در قالب مدل‌سازی معادلات ساختاری و با نرم‌افزار Smart-PLS3 تحلیل شد.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بازاریابی سولومو بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری و نیات رفتاری گردشگران تاثیر مثبت و معنادار دارد، همچنین، ارزش ویژه برند در تاثیرگذاری بازاریابی سولومو بر نیات رفتاری گردشگران، نقش میانجی ایفا می‌کند.
بر اساس نتایج بدست آمده، استفاده از بازاریابی سولومو می‌تواند ضمن ارتقای ارزش ویژه برند مقصد گردشگری، تغییرات مطلوب را در نیات رفتاری گردشگران ایجاد کند. در نتیجه، مدیران می‌توانند از این بازاریابی، جهت توسعه بیشتر صنعت گردشگری استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها