شناسایی پیشران‌های تأثیرگذار بر توسعه‌ی گردشگری در مناطق آزاد تجاری (مطالعه موردی: منطقه آزاد ارس)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 گروه شهرسازی و معماری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

با توجه به اینکه توسعه‌ی گردشگری منوط به تحقق‌پذیری پیش‌شرط‌های اساسی است؛ بنابراین این تحقیق در پی شناسایی پیشران‌های تأثیرگذار بر توسعه‌ی گردشگری منطقه آزاد ارس می‌باشد. روش تحقیق در مطالعه‌ی حاضر کاربردی با ماهیت توصیفی – تحلیلی است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل مدیران، مسئولان، کارشناسان شهری و نخبگان دانشگاهی منطقه آزاد ارس می‌باشد و حجم نمونه بر اساس مدل اصلاح‌شده کوکران 340 نفر برآورد شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از مدل حداقل مجذورات جزئی در نرم‌افزار Warp-PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در بین پیشران‌های مورد بررسی بیشترین تأثیرگذاری مربوط به پیشران‌های اقتصادی (EC)، مدیریتی (MA)، بازاریابی و تبلیغات (MAA) و آموزش (ED) می‌باشد که به ترتیب ضرایب استخراج شده بر اساس مدل ساختاری تحقیق برای هر کدام 67/0، 59/0، 51/0 و 48/0 بوده است. از طرف دیگر اثر این پیشران‌ها بر دو بعد توسعه‌ی گردشگری یعنی اقتصادی و کالبدی (EP) و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (PSC) سنجیده شده است که نتایج حاکی از آن است رابطه‌ی معنی‌داری بین پیشران‌ها و مؤلفه‌های توسعه‌ی گردشگری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها