برنامه‌ریزی راهبردی توسعه کسب‌و‌کار‌های گردشگری شهر مشهد با استفاده از تکنیک متا‌سوات Meta-SWOT

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف برنامه‌ریزی راهبردی توسعه کسب‌کارهای گردشگری با استفاده از تکنیک متاسوات، به شناسایی منابع، توانایی‌ها‌ و قابلیت‌های شهر مشهد با استفاده از رویکرد مبتنی بر منبع می-پردازد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی بوده و روش انجام آن توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان حوزه گردشگری شهر مشهد تشکیل می‌دهند. جهت ‌تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار متاسوات استفاده شد. نتایج به دست آمده از نقشه رقابتی حاکی از آن است که کسب‌وکار‌های خدماتی حوزه سلامت مهمترین رقیب کسب‌وکارهای خدماتی حوزه گردشگری محسوب می‌شوند. وجود بارگاه مقدس امام رضا علیه‌السلام، حضور سالانه بیش از 28 میلیون زائر در شهر مشهد و وجود مراکز متعدد تجاری و تفریحی به ترتیب با ضریب اهمیت 26%، 11% و 9% مهم‌ترین منابع، توانایی‌ها‌ و قابلیت‌ها هستند. نوسانات شدید نرخ ارز، عدم وجود اعتماد در روابط بازرگانی خارجی و داخلی، افزایش تورم، تحریم‌های سیاسی بین‌الملل، روند رو به رشد تجارت الکترونیک نیز با اندازه حباب 5 دارای بیشترین اثرگذاری بر توسعه کسب‌وکارهای خدماتی حوزه گردشگری می‌باشند. ارائه خدمات گردشگری در بستر ابزارهای تجارت الکترونیک همچون وب سایت‌ها و سامانه‌های الکترونیکی و توسعه رابطه گردشگران داخلی و خارجی با کسب‌وکارهای گردشگری از طریق وب سایت‌های B2C به عنوان برخی از مهم‌ترین راهبردها ارائه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها