اولویت‏ بندی شاخص‏ های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه‏ ها (مورد مطالعه: موزه ملی ایران)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از این پژوهش اولویت‏ بندی شاخص‏ های ارزیابی رضایتمندی بازدید‏کنندگان موزه ‏ها می‏باشد. با مطالعه تحقیقات پیشین و مدل‏ های مفهومی ارزیابی رضایتمندی مشتریان، شاخص‏ های رضایت بازدیدکنندگان موزه بر اساس مدل آکاما شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده‏های مورد نیاز از 385 نفر از بازدید‏کنندگان موزه ملی ایران در شهر تهران جمع ‏آوری گردید. سپس نسبت به تحلیل داده‏ ها با استفاده از روش ‏های آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی اقدام شده است. نتایج نشان می‏ دهد که همه شاخص‏ های مدل تحقیق بجز قیمت و ارزش ادراک شده بر رضایت بازدیدکنندگان موزه تأثیرگذار بوده و قیمت بلیط موزه ‏ها تأثیری بر میزان رضایت بازدیدکنندگان ندارد. همچنین نتایج به دست آمده نشان می‏دهد که متغیر اطمینان دارای بیشترین میزان اهمیت و متغیر همدلی دارای کمترین میزان اهمیت از دیدگاه بازدید‏کنندگان است. متغیرهای قابلیت اعتماد، مسئولیت پذیری و عناصر ملموس هم به ترتیب در رتبه ‏های دوم تا چهارم از نظر میزان اهمیت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها