تدوین استراتژی‌های بخش گردشگری با رویکرد برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول منابع انسانی شرکت حمل و نقل ریلی رجا

2 دانشگاه هرمزگان

3 استاد

چکیده

درحال حاضر صنعت گردشگری جزو حوزه‌های مطرح اقتصادی در سطح جهان بوده و با ایجاد بازارکاری پرجنب و جوش، میلیون‌ها نفر را مشغول به کار نموده است. آگاهی از عدم‌اطمینان‌های پیش‌رو و آمادگی برای حالات ممکن در این صنعت، پیشبرد راهبردهای کلان محلی، ملی و فراملی را تسهیل خواهد نمود. این پژوهش آینده‌های صنعت گردشگری استان هرمزگان را بررسی می‌نماید. از تحلیل استیپ و نرم‌افزار انویو برای شناسایی پیش‌ران‌های اصلی و از سناریوویزارد برای تدوین سناریوها استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و باروش آمیخته و بر مبنای آینده‌نگاری است که در سطح اکتشافی انجام می‌شود‌. مطالعات کتابخانهای و مصاحبههای نیمه‌ساختاریافته، ابزار گردآوری دادهها می‌باشد. پیش‌ران‌ها با تحلیل داده‌ها شناسایی و به 15 عامل کلیدی کاهش یافت. از سناریوویزارد برای تحلیل اثرات متقابل عوامل کلیدی بر یکدیگر استفاده شد. نهایتاً از بین 18 سناریوی محتمل 6 سناریو با بالاترین احتمال وقوع مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل وضعیت‌ها نشان‌دهنده سیطره کلی روندهای نسبتاً مطلوب در آینده گردشگری استان بوده و در افق 10 ساله برخی عوامل نمی‌توانند به حد مطلوبیت کامل برسند و برخی با وضعیت رکود نشان‌دهنده نیاز این صنعت به بازبینی مجدد برنامه‌های کلان و استراتژی‌های تدوین‌شده در سطح ملی برای رشد و خروج از بلاتکلیفی است.

کلیدواژه‌ها