تحلیل نقاط قوّت، ضعف، فرصت و تهدیدهای گردشگری خارجی استان اصفهان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 اصفهان

چکیده

راهبرد، برنامه ای جامع برای اقدامات یک بنگاه است.

کلیدواژه‌ها