مدل‌سازی اثرات کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری بر رضایتمندی گردشگران در نواحی روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دنا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 عضو هیئت علمی

3 دانشگاه بهشتی

چکیده

روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است ‌‌که به ‌روش پیمایشی انجام‌گرفته است. جامعه‌‌ آماری این تحقیق گردشگران منطقه موردمطالعه می‌باشند. جهت تعیین تعداد نمونه تحقیق با توجه به نامعلوم بودن تعداد جامعه آماری، تعداد نمونه لازم 385 پرسشنامه به دست آمد. همچنین به‌منظور تحلیل داده‌ها از آزمون آماری تحلیل عاملی، T تک نمونه‌ای و از معادلات ساختاری در محیط نرم‌افزار Amos Graphics استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با استفاده از آزمون تحلیل عاملی به‌منظور ارزیابی کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری هفت عوامل عملکردی ساختاری، پویایی محیط، جاذبه‌های گردشگری، پویایی بصری، محیط اجتماعی بافت و شبکه ارتباطی و زیست‌محیطی به‌عنوان عوامل مؤثر کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری روستایی موردمطالعه شناسایی شدند؛ همچنین نتایج آزمونT تک نمونه‌ای، برای محاسبه نمره نهایی میزان رضایتمندی از کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری، با مقدار (28/2) در وضعیت نامطلوب و غیرقابل‌قبول بوده است. همچنین نتایج تحلیل معادلات ساختاری مرتبه دوم نشان داد که عامل عملکردی – ساختاری با 80 درصد دارای بیشترین بار عاملی هست و نتایج نهایی مدل معادلات ساختاری نشان می‌دهد که کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری تأثیر ناچیزی با ضریب 14/0 بر رضایتمندی گردشگران دارند و در بین عامل‌های پنهان کیفیت محیطی عامل جاذبه‌های گردشگری با 83/0 بیشترین نقش را داشته است.

کلیدواژه‌ها