ژئومورفوتوریسم و مقایسه‌ی روش های ارزیابی ژئومورفوسایت ها در توسعه‌ی گردشگری (مطالعه‌ی موردی: استان هرمزگان)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

     ژئومورفوسایت­ها از جمله مفاهیم جدید با ارزشهای علمی، اکولوژیکی، فرهنگی، زیبایی و اقتصادی هستند که بر شناخت مکان­های ویژه‌‌ی گردشگری تاکید می­کنند، در این مقاله با استفاده از مقایسه‌ی دو روش ژئومورفوتوریستی پرالونگ و پریرا[1]، قابلیت های گردشگری برخی ژئومورفوسایت های استان هرمزگان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج  نشان داد که هر دو روش ابعاد متنوعی از توانمندی های ژئومورفوسایت ها را مورد سنجش قرار می دهد. در روش پریرا عیار ژئومورفولوژیکی و مدیریتی، و در روش پرالونگ عیارگردشگری و بهره وری مورد ارزیابی قرار گرفته است.
مطابق با مطالعات میدانی بر اساس هر دو روش، از میان سایت­های چهارگانه؛ سواحل بالاآمده بالاترین امتیاز و گل فشان­ها کمترین امتیاز را بدست آوردند. براین اساس هر دو روش دیدگاه جامعی در راستای برنامه ریزی توسعه‌ی گردشگری ارائه نمودند. زیرا علاوه بر خصوصیات طبیعی و انسانی، نحوه‌ی استفاده و پایداری اکوسیستم ها را مد نظردارند.   


 

کلیدواژه‌ها