مصورسازی شبکه همکاری‌های علمی در پژوهش‌های ژئوتوریسم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
واژه ژئوتوریسم از جمله مفاهیم جدیدی است که مورد توجه جامعه دانشگاهی قرار گرفته است. رشد فزاینده مقالات منتشر شده در این زمینه، بررسی جامع و نظام‌مند آنرا ضروری می‌نماید. یافته‌های این تحقیق علاوه بر کمک به درک بهتر ادبیات تخصصی ژئوتوریسم می تواند به شناسایی شکاف‌های پژوهشی موجود کمک نماید و راهگشای مسیرهای آتی مطالعاتی باشد. برای این منظور از روش‌های مطالعات علم سنجی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی برای تحلیل مقاله‌های انگلیسی منتشره شده در حوزه ژئوتوریسم بهره گرفته شد. پس از جستجوی واژه‌های مرتبط در سه بخش عنوان، چکیده و کلید واژه‌های مقالات، داده‌ها با استفاده از شاخص‌های کلان و خرد در محیط نرم‌افزارهای VOSviewer, UCINET, NETDRAW تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا، ایتالیا و آلمان در شبکه پژوهشی این حوزه نقش برجسته‌ای دارند. ضمن معرفی نویسندگانی که از درجه‌ی مرکزیت نسبتا بالایی برخوردار بوده‌اند، مشخص شد که بیشترین تاکید در این مقاله‌ها روی مقوله‌ها و مضامینی مانند conservation, evolution, management, diversity, ecotourism بوده است. علاوه‌بر این وضعیت هم واژگانی و هم نویسندگی مقاله‌هایی که توسط محققان ایرانی به زبان انگلیسی منتشر شده بود نیز در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند.

واژگان کلیدی: ژئوتوریسم، مطالعات علم سنجی، شبکه‌ همکاری‌های علمی.

کلیدواژه‌ها