تحلیلی بر نظام آموزش عالی گردشگری در ایران مبتنی بر مدل سوات

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

      در کشورهای در حال توسعه از جمله در کشور ایران، آموزش گردشگری با چالش‌هایی روبروست. هدف این پژوهش تعیین توانایی‌ها، ضعف‌ها، تهدیدها و چالش‌های آموزش گردشگری در نظام دانشگاهی ایران با استفاده از الگوی تجزیه و تحلیل سوات است. بدین منظور از فرایند ارزیابی درونی و روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است.
اطّلاعات مورد نیاز از طریق بررسی میدانی و تکمیل پرسشنامه از 150 نفر که طیفی از اعضای هیئت علمی، سرمایه­گذاران و فعالان حوزه­ی گردشگری و همچنین دانشجویان هستند، جمع‌آوری شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که ابعاد آموزشی هم در تحلیل ماتریس نقاط قوّت و هم در تحلیل ماتریس نقاط ضعف، در اولویت اقدامات و تهدیدات قرار دارد. راهبرد پیشنهادی بر ارتباط هر چه بیشتر بین سیستم آموزشی دانشگاه با حوزه­های مدیریتی و دست‌اندرکاران صنعت گردشگری تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها