تأثیر جنسیت بر استنباط از ریسک‌های سفر در بین گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

موفقیت صنعت گردشگری علاوه بر توسعه­ی زیرساخت‌های این صنعت، مستلزم تقویت عوامل ترغیب کننده و کاهش عوامل بازدارنده­ی قصد سفر گردشگران به یک مقصد گردشگری است. ریسک‌های استنباط شده­ی مرتبط با سفر به یک مقصد گردشگری، یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده­ی سفر گردشگران به آن مقصد گردشگری است. از سوی دیگر، ممکن است گردشگران زن و مرد، استنباط متفاوتی از ریسک‌های مشابه داشته باشند. از این رو، هدف مقاله­ی حاضر، دسته­بندی ریسک‌های استنباط شده­ی گردشگران خارجی، جهت سفر به شهر اصفهان و بررسی نقش تفاوت‌های جنسیتی در استنباط از این ریسک‌هاست. جامعه­ی آماری این پژوهش، شامل گردشگران خارجی است که در ماه­های فروردین و اردیبهشت سال 1391 به شهر اصفهان سفر کرده‌اند. از این جامعه، نمونه­ای به حجم 300 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ریسک‌های استنباط شده­ی گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان، در چهار دسته یعنی ریسک‌های سلامتی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل دسته­بندی است. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد گردشگران زن، ریسک‌های سلامتی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بیشتری نسبت به گردشگران مرد از سفر به شهر اصفهان استنباط کرده بودند. 

کلیدواژه‌ها