تبیین نقش مولفه‌های موثر بر توسعه گردشگری اجتماع محور (مطالعه موردی: روستاهای استان گیلان)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 استاد گروه جغرافیای دانشگاه تهران

4 استاد گروه جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده

گردشگری جامعه محور ابزاری به منظور حفظ منابع طبیعی و فرهنگی، توسعة جامعه محلی از طریق توانمندسازی مردم است. در این پژوهش به بررسی نقش متغیرهای کلان توسعه برگردشگری روستایی اجتماع محور در استان گیلان می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد توصیفی- تحلیلی است که با نمونه‌ای با حجم 770 نفر از میان افراد روستایی در استان گیلان انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش شامل: مطالعات کتابخانه‌ای و پژوهش‌های میدانی از طریق مشاهده و پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق، روستاییان ساکن روستاهای استان گیلان می‌باشد. به منظور تعداد نمونه‌ها با استفاده از جدول مورگان، 384 نفر تعیین شد که به منظور افزایش سطح اطمینان و کاهش خطا در داده‌ها، تعداد نمونه‌ها افزایش یافته و 770 پرسشنامه تکمیل گردید. طبق برآورد صورت گرفته مقدار پایایی پرسشنامه 921/0 به دست آمده است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل شاخص‌ها از مدل تحلیل مسیر در نرم افزار SPSS استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، چهار شاخص اقتصادی 380/0، زیست محیطی 348/0، اجتماعی 207/0 و مدیریتی 178/0 به ترتیب بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه گردشگری اجتماع محور می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


تقدیسی، احمد، وارثی، حمیدرضا، احمدیان، مهدی و عسگری، حمید (1393). شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه ی گردشگری در مناطق روستایی(مطالعه ی موردی: مناطق روستایی شهرستان جیرفت)، فصلنامه ی پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، سال چهار، شماره1 ی: 14-1.
تقوایی، مسعود، حسینس‌خواه، حسین(1396). برنامه‌ریزی توسعه  ی صنعت گردشگری مبتنی بر روش آینده‌پژوهی و سناریونویسی(مطالعه ی موردی: شهر استان گیلان)، مجله ی برنامه ریزی و توسعه ی گردشگری، سال ششم، شماره23: 30-8.
تقوی، مهدی، قلی‌پورسلیمانی، علی (1388)، عوامل موثر بر رشد صنعت گردشگری ایران، پژوهشنامه ی اقتصادی، 34: 172-157.
تولایی، سیمین، سلیمانی، محمد، جهانی دولت‌آباد، رحمان و جهانی دولت آباد، اسماعیل (1396)، نقش مشارکت جوامع محلی در صنعت گردشگری ایدار(مطالعه ی موردی: سرعین)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره ی 49، شماره1: 113-95.
حسام، مهدی، باغبانی، حمیدرضا (1396)، سنجش نگرش روستاییان نسبت به تحقق گردشگری روستایی اجتماع محور )مورد مطالعه: دهستان گورا بپس، شهرستان فومن، استان گیلان(، فصلنامه ی پژوهش‌های روستایی، دوره9 ، شماره1: 86-75.
حیدری چیانه، رحیم (1389)، مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری، انتشارات سمت.
دهدشتی شاهرخ، زهره، فیاضی، مرتضی (1390). مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری، انتشارات مهکامه.
صفرآبادی، اعظم، طبیعی، منصور (1396)، توسعه ی گردشگری اجتماع محور با تاکید بر جنبه‌های قومی محلی (مطالعه ی موردی: شهر کرمانشاه)، جغرافیا، دوره15، شماره52: 182-169.
فاضل بخش، فرشته (1387). رابطه ی عوامل فرهنگی با سطح مشارکت در گردشگری جامعه محور )مطالعه ی موردی روستای زاغمرز(، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
فراهانی، سهیلا، فرهنگی، علی اکبر، مشهدی، سحر (1392). تحلیل شاخص های مؤثر بر توسعه ی صنعت گردشگری روستایی(پیمایشی پیرامون روستای گرمه)، فصلنامه ی مدیریت دولتی، دوره5، شماره1: 64-41.
کرمی دهکردی، مهدی، میرک‌زاده، علی اصغر و فرشته غیاثوند غیاثی(1391). تحلیل عوامل موثر بر توسعه ی گردشگری روستایی از دیدگاه روستاییان استان چهارمحال و بختیاری، فصلنامه ی جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 23، شماره1: 112-99.
یاری حصار، ارسطو، باختر، سهیلا (1395)، ارزیابی شاخصهای گردشگری پایدار روستایی از منظر جامعه ی محلی و گردشگران )مطالعه ی موردی: شهرستان نیر(،فصلنامه ی برنامه ریزی منطقه ای، سال 6 ، شماره ی پیاپی 2.
 
Archer, B. (2005). Economics impact: misleading multiplier, Annals of Tourism Research 11, 2 (6), pp: 517-518.
Asker, S., Boronyak, L., Naomi, N., and Paddon, M. (2010). Effective Community Based Tourism: A Best Practice Manual. Last viewed on 03/05/2013, on the WWW: http://www.isf.uts.edu.au/publications/askeretal2010effectivecbt.pdf.Also available at: http://torc.linkbc.ca/torc/downs1/APEC%20Effective%20Community%20Based%20Tourism %20WEB.pdf.
Baloglu, S. and Bringberg, D. (2013) Affective images of tourism destinations. Journal of Travel Research 35(4): 11-15.
Belij, М.; Veljković, Ј. and Pavlović, S. (2016) Role of local community in tourism development: Case study village Zabrega. Glasnik Srpskog Geografskog Drustva 9(4): 1–14.
Benedek, J, Deszi, S., (2014), The role of rural tourism in the economic diversification of rural space in Romania, International Conference,3(15), 230-233.
Briedenhann,J.,Wickens E. (2012). Tourism route as tool for the economic development of rural areas vibranthope or impossible dream? Tourism Management 25, 6(5), pp: 71-76.
Bush, G., Hanley, N. and Colombo, S. (2012). Measuring the demand for nature-based tourism in Africa: a choice experiment using the “cut-off” approach. Stirling Economics Discussion Paper, 1(8): 1-20.
Chaudhry, P. and Gupta, R. K. (2015) urban greenery and its sustainable extension strategies in hot arid region of India. International Journal of Sustainable Society 2(2): 146-155.
Croes, R. (2014). The role of tourism in poverty reduction: An empirical assessment. Tourism Economics, 20(2), 207–226.
Crompton, J. (2007). Economic Impact analysis: myths and misapplication, Trends 30,5 (6), 9-13
Daniel,J. (2013). Economics Impacts of Tourism ,the flasher Press, London,Washington,D.C,6(15), 421-431.
Dieke, P, C., (2010), the development of tourism in Kenya and the Gambia, a comparative analysis .Ph.D. thesis, The Scottish hotel School, university of Stratchlyde.
Dodds, R., Ali, A., & Galaski, K. (2018). Mobilizing knowledge: Determining key elements for success and pitfalls in developing community-based tourism. Current Issues in Tourism.
Dwivedi, A. K. (2016). Agri-tourism entrepreneurship: A tool to rural development, Journal of Tourism Management 5(11): 1-15.
Epler, M. and Jones, H. (2013) Community-based tourism enterprise in Latin America. Burlington. EplerWood International. [on line] [Accessed 1 December 2011]. Available.
Exploring outcomes of community-based tourism on the kokoda track, Papua New
Fleischer, A., (2007), the rural vacationers: follow-up study. Israel, Jerusallem: ministry of tourism, 5(32), 20-30.
France, L. (1998). Local participation in tourism in the West Indian Islands. In Laws, E., Faulkner, B., and Moscardo, G. (Eds.), Embracing and managing change in tourism (pp. 223–224). London:Routledge.
Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). Community Based Tourism: A Success? Retrieved http://www.andamandiscoveries. com/press/press-harold-goodwin.pdf.
Guinea: A longitudinal study of participatory rural appraisal techniques. Journal of
Hall, C.M (2006), Tourism planning: policies, process and relationships. Harlow, England: Printice Hall, 7(18), 23-26.
Hall, M. C. (2007). Pro-Poor Tourism: Who Benefits? Cleve don. Channel View Publications.
Harrison, D. and Chipani, E. (2011). Tourism and less developed Countries. Tourism and Less Developed world, CABI 1(5): 15-35.
Hung Lee, T & Hauh Jan, F. (2019). Can community-based tourism contribute to sustainable development? Evidence from residents’ perceptions of the sustainability, Tourism Management, Volume 70, February 2019, Pages 368-380
Journal of Sustainable Tourism, 17, 727–745.
Kayat, K. Ain Zainuddin, N. F. (2016). Community-Based Tourism Initiative In rural Malaysia: is it A Success? International Review of Management and Marketing, 2016, 6(S7) 242-249.
Lee, T. H. (2009b). A structural model for examining how destination image and interpretation service affect future behavior: A case study of taiwan's Taomi eco-village.
Lee, T. H. (2013). Influence analysis of community resident support for sustainable tourism development. Tourism Management, 34, 37–46.
Lepp, A. (2007). Residents' attitudes towards tourism in Bigodi village, Uganda. Tourism Management, 28, 876–885.
López-Guzmán, L; Sánchez-Cañizares, S & Pavón, V (2011). Community - Based Tourism In Developing Countries: A Case Study. TOURISMOS: an International Multidisciplinary Journal of tourism Volume 6, Number 1, Spring 2011, pp. 69-84
Matilainen, A; Suutari, , T; PasiKoski, M; Koski, P. (2018), Management by boundaries – Insights into the role of boundary objects in a community-based tourism development project, Tourism Management, Volume 67, August 2018, Pages 284-296
MENSAH. I (2017). BENEFITS AND CHALLENGES OF COMMUNITY-BASED ECOTOURISM IN PARK-FRINGE COMMUNITIES: THE CASE OF MESOMAGOR OF KAKUM NATIONAL PARK, GHANA, Tourism Review International, Vol. 21, pp. 81–98.
Nielsen, H. and Spenceley, A. (2015) The success of tourism in Rwanda – Gorillas and more. Journal of Toursim Management 5(12): 125-165.
Nielsen, H. and Spenceley, A. (2015). The success of tourism in Rwanda – Gorillas and more. Journal of Toursim Management 5(12): 125-165.
Pearce, D. G. (2010) Tourism and peripherality: perspectives from Asia and the south pacific. Tourism and Hospitality Research 3(4): 295-309.
Reggers, A., Grabowski, S., Wearing, S. L., Chatterton, P., & Schweinsberg, S. (2016).
Roseland, M. (2005). Towards sustainable communities: Resources for citizen and their governments.Gabriola Island: New Society Publishers.
Scott, d., Lemieux, c,(2010): Weather and Climate Information for Tourism, Environmental Sciences, No 1, pp 146-183.
Sebele, L.S. (2010). Community-based tourism ventures, benefits and challenges: Khama rhino sanctuary trust, central district, Botswana. Tourism Management, 31(1): 136146. doi: 10.1016/j.tourman.2009.01.005.
Sustainable Tourism, 24(8–9), 1139–1155.
Teh, L., & Cabanban, A. S. (2007). Planning for sustainable tourism in southern pulau Banggi: An assessment of biophysical conditions and their implications for future tourism development. Journal of Environmental Management, 85(4), 999–1008.
Thompson, C., Johnson, T., & Hanes, S. (2016). Vulnerability of fishing communities
Tolon-Becerra, A., Lastra-Bravo, X. and Galdeano-Gomez, E. (2016) Endogenous model formsustainable development in Spanish rural areas. International Journal of Sustainable Society 2(2): 156-176.
undergoing gentrification. Journal of Rural Studies, 45, 165–174.
Van Breugel, L. (2013). Community-based tourism: Local participation and perceived impacts: A comparative study between two communities in Thailand. Master Thesis. As part of the Research Master Social and Cultural Science. Faculty of Social Sciences Radboud University Nijmegen.
Walford, N, (2001), patterns of development in tourism accommodation enterprise on farms in England and Wales. Applied Geography, 9(21), 331-340.
Wang, C. C., Cater, C., & Low, T. (2016). Political challenges in community-based ecotourism. Journal of Sustainable Tourism, 24(11), 1555–1568.
Wang, Y. and Wall, G. (2005). Sharing the benefits of tourism: a case study in Hainan, China,Environments Journal, 33 (1): 41-59.
Wearing, S. L., Wearing, M., & McDonald, M. (2010). Understanding local power and interactional processes in sustainable tourism: Exploring village–tour operator relations on the kokoda track, Papua New Guinea. Journal of Sustainable Tourism, 18(1), 61–76.
Wickens, E. (2008) Tourism routes as a tool for the economic development of rural areas – Vibrant hope or impossible dream? Tourism Management 2(5): 71-79.
World Tourism Organization (2002). Tourism and poverty reduction. Madrid: WTO.