ارزیابی منظر شهری به‌منظور تبیین برند گردشگری شهر نمونه موردمطالعه کلان‌شهر اصفهان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22080/jtpd.2021.20632.3452

چکیده

منظر شهری یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند بر برند شهری تأثیر به سزایی داشته باشد. شهرهای مقصد گردشگری بیش از دیگر شهرها به کیفیت منظر شهری وابسته هستند، زیرا آنچه در ابتدا توجه افراد را به خود جلب می‌کند و اولین قضاوت‌ها را نسبت به شهر در ذهن گردشگران ایجاد می‌کند منظر شهر است. توجه به این مسئله در مورد شهر اصفهان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری ایران با پیشینه غنی تاریخی، فرهنگی، هنری، طبیعی و... بسیار ضروری است. این پژوهش با هدف تحلیل منظر شهر اصفهان به‌منظور تبیین برند گردشگری، به ارزیابی کارشناسانه 100 منظر مهم و گردشگر پذیر شهر اصفهان شامل منظر تاریخی، منظر طبیعی، فرهنگی و... از دو بعد عینی و ذهنی و بر اساس 25 شاخص می‌پردازد. از روش تحلیل خوشه‌ای با نرم‌افزار SPSS برای تحلیل مناظر و شاخص‌های عینی و ذهنی مناظر استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد منظر تاریخی-طبیعی اصفهان دارای بالاترین امتیاز در میان خوشه‌ها بوده و رابطه معناداری بین بعد عینی منظر (جنبه فیزیکی و جنبه عملکردی)و بعد ذهنی(ادراکی-معنایی) منظر وجود دارد و مناظر با جنبه‌های کالبدی و عملکردی مطلوب بار ذهنی و معنایی بالاتری در ذهن مخاطب دارند.

کلیدواژه‌ها