تحلیل پیشران‌های کلیدی اثرگذاری شاخص‌های گردشگری تجاری بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی با رهیافت آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه تجاری دهشیخ- سیگار استان فارس)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه زابل

10.22080/jtpd.2021.20385.3422

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران‌های کلیدی موثر بر شکل‌گیری و توسعه گردشگری تجاری در منطقه تجاری دهشیخ- سیگار، استان فارس می‌باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و از حیث روش پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده‌پژوهی می‌باشد. با توجه به ماهیت تحقیق ابتدا تعداد 25 نفر از کارشناسان، متخصصان و مسئولان اجرایی به عنوان جامعه نمونه انتخاب و سپس با توجه به روش دلفی و مطالعات اسنادی پیشران‌های کلیدی تعیین گردید. در مرحله بعد از روش تحلیل ساختاری و نرم افزار Micmac جهت وزن‌دهی و شناسایی مهم‌ترین پیشران‌های کلیدی اثرگذار بر شکل‌گیری و توسعه گردشگری تجاری در منطقه تجاری دهشیخ- سیگار بهره‌گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که در بین پیشران‌های مورد بررسی بیشترین تأثیرگذاری به ترتیب مربوط به پیشران‌های اقتصادی، تبلیغات، بازاریابی و اطلاع‌رسانی، برنامه‌ریزی- مدیریتی و اجتماعی- فرهنگی می‌باشد که به ترتیب ضرایب استخراج شده بر اساس مدل ساختاری تحقیق برای هر کدام 0/87، 71/85، 15/75 و 38/69 می‌باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در بین 51 عامل مورد بررسی، 20 پیشران‌ کلیدی از جمله: نزدیکی و مجاورت با مرزهای دریایی، نزدیکی به بازارهای تجاری در کشورهای جنوب خلیج فارس و ...در شکل‌گیری و توسعه گردشگری تجاری در منطقه دهشیخ- سیگار تاثیرگذار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها