ارزیابی پتانسیل‌های گردشگری با رویکرد جذب سرمایه‌گذار (نمونه موردی شهرستان نهاوند)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی،دانشگاه بوعلی سینا، همدان ، ایران

3 دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی،دانشگاه بوعلی سینا،همدان،ایران

10.22080/jtpd.2021.21628.3559

چکیده

سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی گردشگری به‌عنوان منبع درآمد کشورها محسوب می‌شود؛ به دلیل آنکه واردات ارز به داخل کشور و ایجاد اشتغال‌زایی و آموزش نیروی کار در زمان کوتاه، موجب شده تا کشورها بیشترین سرمایه و بودجه‌ی خود را به صنعت گردشگری اختصاص دهند. بسیاری از کشورهای جهان، این صنعت را به-عنوان منبع اصلی درآمد ارزی، اشتغال‌زایی، ایجاد عدالت اجتماعی، رشد فرهنگی، افزایش سطح رفاه و نیز عرصه‌ای برای رشد بخش خصوصی و وسیله‌ای برای توسعه ساختارهای زیربنایی موردتوجه قرار داده‌اند. این پژوهش با توجه به ظرفیت‌های عظیم تاریخی و طبیعی شهرستان نهاوند در استان همدان، به ارزیابی وضعیت مناطق گردشگری آن برای سرمایه‌گذاری می‌پردازد. در این پژوهش، روش گردآوری داده‌ها به‌صورت پیمایشی – میدانی است. که پس از استخراج شاخص‌های مهم در بخش مبانی نظری، به تعیین وزن شاخص‌ها از طریق پرسشنامه پرداخته‌شد و در ادامه با استفاده از آزمون آماری تحلیل عاملی و فن دیمتل تحلیل شد.. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، مناطق نمونه شهرستان نهاوند به ترتیب منطقه نمونه سراب گاماسیاب، تپه ابوذر، پردیس گیان، پردیس ملوسان، پردیس فارسبان دارای اهمیت و ارزش است. یکی از این عوامل مهم در دست‌یابی به هدف تحقیق، انگیزه‌بخش خصوصی است.

کلیدواژه‌ها