تحلیلی بر نقش مؤلفه‌های گردشگری مسئولانه در توسعه گردشگری پایدار ساحلی نمونه موردی: شهر بهنمیر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه پیام نور، تهران ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

3 برنامه ریزی شهری

10.22080/jtpd.2021.19516.3343

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مؤلفه های گردشگری مسئولانه در توسعه گردشگری پایدار در شهر ساحلی بهنمیر است. روش پژوهش در این تحقیق اسنادی و توصیفی – تحلیلی است. در مرحله نخست به مطالعه، و تبیین مؤلفه های گردشگری مسئولانه می‏پردازد. روش گردآوری داده‏های تحقیق در رابطه با مبانی نظری پژوهش، شناخت و تحلیل دادهها اسنادی و کتابخانه‌ای و در رابطه با بررسی نمونه موردمطالعه، مطالعات میدانی می‏باشد. جهت جمع‌آوری اطلاعات میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که جامعه آماری به تعداد 50 نفر به صورت گلوله برفی و هدفمند توزیع گردیده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها و سنجش میان اهمیت و عملکرد شاخصها از تکنیک IPA استفاده شده است. نتایج یافته‏های پژوهش نشان داد که مقدار میانگین‏های اهمیت و عملکرد همه شاخصهای گردشگری مسئولانه، مقادیری منفی است؛ به این معنا که عملکرد حال حاضر این شاخصها در ارتباط با گردشگری پایدار شهر ساحلی بهنمیر، مطلوب نیست و با مقدار اهمیت آنها شکاف چشم‌گیری دارند. بنابراین در جهت نیل به پایداری در گردشگری ساحلی شهر بهنمیر، توجه به مؤلفه های گردشگری مسئولانه ضروری است.

کلیدواژه‌ها