تبیین عوامل موثر بر دیدگاه ذینفعان به وضعیت پایداری توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند ،ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان

3 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

10.22080/jtpd.2020.18096.3216

چکیده

هدف از پژوهش حاضر که از نوع توصیفی ـ تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شده، بررسی وضعیت پایداری گردشگری شهر تبریز و عوامل مؤثر بر آن می‌باشد. جامعه‌ی آماری تحقیق حاضر را سه گروه ذینفعان گردشگری (شهروندان، گردشگران و کارشناسان) تشکیل داده‌اند. 380 نفر از شهروندان (سرپرستان خانوار) به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. همچنین، 100 نفر از گردشگران و نیز تعداد 50 نفر از کارشناسان به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب گردید و اطلاعات لازمه با استفاده از ابزار تحقیق جمع‌آوری شد. در این مطالعه با استفاده از ابزار بارومتر پایداری به اندازه‌گیری وضعیت پایداری گردشگری شهر تبریز پرداخته شد. تحلیل بخشی از داده‌ها از طریق تحلیل همبستگی و الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS وSmart PLS انجام شده است. نتایج بیانگر این مطلب است که ابعاد و شاخص‌های اقتصادی گردشگری از پایداری بیشتری نسبت به سایر ابعاد برخوردارند. همچنین، مدل ساختاری نشان داد، از نظر سه گروه شهروندان، کارشناسان و گردشگران متغیرهای امنیت، تبلیغات، زیرساخت‌ها، عوامل رفاهی و مدیریت منابع انسانی دارای آثار مثبت و معنی‌داری در سطح 95 درصد اطمینان بر وضعیت توسعه پایدار گردشگری در شهر تبریز دارند.

کلیدواژه‌ها