اثر بازاریابی واقعیت افزوده بر روی رفتار و تجربه‌های گردشگران در زمان اپیدمی کوئید 19 (مورد مطالعه اپلیکیشن تور مجازی موزه ملی ایران)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 یزدان شیرمحمدی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 4697- 19394، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22080/jtpd.2022.22055.3610

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اثر بازاریابی واقعیت افزوده بر روی رفتار و تجربه‌های گردشگران پرداخته است. این پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش، کلیه افرادی (گردشگران داخلی) که اپلیکیشن تور مجازی موزه ملی ایران را نصب و استفاده کرده‌اند، بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 384 نفر به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب گردید. ابزار گردآوری داد‌ها در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته و با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اس پی اس اس و آموس به تحلیل آماری داده‌های تحقیق پرداخته شده است. برای بررسی روایی و پایایی سازه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ، آزمون KMO و بارتلت استفاده و برای مناسب بودن حجم نمونه و درست بودن تفکیک عامل ها و برای تعیین ارتباط متغییرها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها پژوهش نشان می‌دهد که رابط‌های بازاریابی واقعیت افزوده بر روی هزینه‌های بازاریابی واقعیت افزوده تأثیرگذار است. همچنین هزینه‌های بازاریابی واقعیت افزوده بر روی تجربه بازاریابی واقعیت افزوده تعبیه شده، تجسم شده، به اشتراک گذاشته شده و تجربه تطبیقی تأثیرگذار است. همچنین تجربه بازاریابی واقعیت افزوده تعبیه شده و تجسم شده بر روی رفتار واقع شده گردشگران تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها