تبیین پیشران‌های تحول اکوسیستم کارآفرینی مهمان‌نوازی و گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان بندر انزلی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

10.22080/jtpd.2022.22861.3649

چکیده

پژوهش حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی و با رویکرد اکتشافی آینده‌پژوهی در پی شناسایی مهم‌ترین پیشران‌هایی است که در آینده بر تحول اکوسیستم کارآفرینی مهمان‌نوازی و گردشگری شهرستان بندر انزلی اثرگذار خواهند بود. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مصاحبه با 25 نفر از متخصصان و کارشناسان مسلط بر موضوع و منطقه مورد مطالعه به صورت هدفمند، 39 پیشران‌ها شناسایی و سپس با بهره‌گیری روش تحلیل ساختاری و نرم‌افزار میک‌مک، روابط و نحوه اثرگذاری و اثرپذیری آنها مشخص شد. نتایج نشان داد که از میان پیشران‌های شناسایی شده، مدیریت مقصد، توجه به ظرفیت طبقه خلاق، تسهیلگری نهادها در توسعه فعالیت‌های کارآفرینی مهمان‌نوازی و گردشگری و توجه به سه ضلع گردشگری، بنادر و دریانوردی و صید و شیلات به طور همزمان از اثرگذارترین پیشران‌ها و همراستایی با تقاضا، تدوین برند متناسب با ظرفیت‌های گردشگری انزلی، تحول ذهنی مردم و مدیران حول محور گردشگری و توجه به حس مکانی و تئوری پنجره شکسته از اثرپذیرترین پیشران‌ها در تحول آتی اکوسیستم کارآفرینی مهمان نوازی و گردشگری انزلی می باشند. در انتها پیشنهادهایی جهت توسعه آینده انزلی و خلق تصویری مطلوب از آن بر اساس پیشران‌های موثر ارائه شد.

کلیدواژه‌ها