رویکرد بیوفیلیک در گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه مازندارن

2 کارشناس ارشد گروه جهانگردی دانشگاه مازندران

10.22080/jtpd.2022.23285.3673

چکیده

زندگی انسان در گروی بقای طبیعت بوده و بدون طبیعت زندگی نیز محکوم به نابودی است. با در نظر گرفتن اهمیت طبیعت در زندگی انسان همچنین گسترش بی‌رویه‌ی شهرها، ادغام طبیعت در شهرها برای ادامه‌ی حیات انسان امری اجتناب ناپذیر است. حال با توجه به اهمیت ادغام طبیعت در شهرها با مفهومی تخصصی‌تر به عنوان شهرهای بیوفیلیک، این مقاله درصدد آن است که به بررسی تاثیر شاخص‌های شهر بیوفیلیک بر تصویر ادراکی، تصویر احساسی، قصد بازدید و تبلیغات دهان به دهان گردشگران اصفهان بپردازد. پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی-تحلیلی است که داده‌های آن به روش‌های کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی شامل پرسشنامه‌ی محقق ساخته گرداوری شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل افرادی است که حداقل یک‌بار به شهر اصفهان سفر کرده‌اند و برای تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری در محیط نرم افزار Smart PLS 3 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر چهار فرضیه‌ی پژوهش مورد تایید واقع شد و شاخص های شهر بیوفیلیک در اصفهان بر تصویر احساسی، تصویر ادراکی، تبلیغات دهان به دهان و قصد بازدید گردشگران تاثیرگذار بوده است و بیشترین تاثیرپذیری مربوط به عامل تصویر احساسی و کمترین تاثیرپذیری مربوط به عامل قصد بازدید گردشگران بوده است.

کلیدواژه‌ها