بررسی جایگاه صنعت گردشگری در بازار سهام ایران: رویکرد نظریه شبکه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 بخش اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 بخش اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

10.22080/jtpd.2022.23165.3665

چکیده

یکی از صنایع کوچک و نسبتا جوان بازار سهام، صنعت گردشگری است که چندین شرکت از جمله گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی در این ‏گروه جای دارند. با استفاده از نظریه شبکه‌های پیچیده 2 شبکه برای بررسی جایگاه صنعت گردشگری در بازار سهام در ایران ارایه می‌شود. ‏نخست با رویکرد بنیادی، یک شبکه از 36 صنعت منتخب اقتصاد ایران مطابق با صنایع فعال در بازار سهام انتخاب می‌شوند و وزن یال‌ها مطابق ‏با جدول 36 بخشی داده- ستانده اقتصاد ایران تعیین می‌شود. در مرحله بعد با رویکرد تحلیل تکنیکالی، یک شبکه همبستگی میان شاخص ‏بازار سهام این 36 صنعت تشکیل می‌شود. سپس با معیارهای مرکزیت، جایگاه صنعت گردشگری در بازار سهام ایران و ارتباط آن با سایر ‏صنایع بازار سهام ایران مشخص می‌گردد. مطابق با نتایج به دست آمده از شبکه تحلیل بنیادی، صنعت غذایی بیشترین تاثیرگذاری را بر ‏گردشگری دارد که دلیل آن تامین مواد غذایی برای هتل‌ها و رستوران‌ها است. پیمانکاری صنعتی، بیشترین تاثیرپذیری را از گردشگری دارد ‏که دلیل آن تاثیر گردشگری بر فعالیت‌های پیمانکاری نظیر مرمت بناهای تاریخی است. مطابق با نتایج به دست آمده از شبکه تحلیل ‏تکنیکالی، شاخص بازار سهام صنعت گردشگری بیشترین میزان همبستگی را با شاخص بازار سهام صنعت چاپ و انتشارات دارد.

کلیدواژه‌ها