گردشگری و محیط زیست (بررسی فرصت‌ها، نگرانی و رفتار محیط زیستی در بین گردشگران شهر بوشهر)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رفتارهای محیط زیستی، نگرانی محیط زیستی و فرصت‌های موجود برای گردشگران و رابطه بین این متغیرها می‌باشد. بدین منظور، 300 پرسشنامه بین گردشگران ساحلی که در ایام نورزو (سال 1391) به مناطق ساحلی شهر بوشهر سفر کرده بودند، توزیع شد و در نهایت، 267 پرسشنامه کامل جمع‌آوری گردید. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که میانگین رفتار محیط‌زیستی، نگرانی محیط زیستی گردشگران مورد بررسی و فرصت‌های شهر گردشگرپذیر کمی بیش از حد متوسط می‌باشد. گرچه هر سه متغیر از حد متوسط بالاتر می‌باشند، اما این میزان چندان رضایت بخش نیست. علاوه بر این، نتایج گویای این است که نگرانی محیط‌زیستی و فرصت‌ها هر یک به نوبه خود با رفتار محیط زیستی گردشگران رابطه معنادار و مثبتی دارند، اما با کنترل هر یک از آنها، این روابط رد شدند. لذا، حساس کردن مردم و افزایش نگرانی آنها برای انجام رفتارهای محیط زیستی و همزمان با آن ایجاد فرصت‌های لازم ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها