بررسی تأثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای منتخب در حال توسعه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد.

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد.

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی

چکیده

امروزه گردشگری به عنوان یکی از گسترده‌ترین فعالیت‌ها در بخش‌های فرهنگی، اقتصادی و ... به شمار می‌آید. توسعه صنعت توریسم برای کشورهایی که با معضلاتی چون نرخ بیکاری بالا و محدودیت منابع ارزی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. بنابراین حداقل به منظور تنوع بخشیدن به عوامل رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی و هم چنین ایجاد فرصت‌های شغلی و در نتیجه کاهش فقر و بهبود سطح زندگی، توجه به صنعت گردشگری دارای اهمیت است. از آنجا که فقر یکی از معضلات اساسی کشورهای در حال توسعه است در این بررسی ارتباط بین گردشگری و کاهش فقر در 6 کشور منتخب در حال توسعه (منطقه آسیای جنوب غربی ) و در دوره زمانی 2009-1997 در قالب یک مدل داده های تابلویی تحلیل گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر درآمدهای گردشگری بر فقر در کشورهای مورد مطالعه می باشد. به گونه ای که افزایش یک واحدی در این متغیر منجر به افزایشی به میزان 002/0، در شاخص فقر انسانی می‌شود.

کلیدواژه‌ها