اولویت بندی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری جامعه محلی در طرح های توسعه گردشگری روستایی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه گردشگری ، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مشارکت جامعه محلی یکی از اصول توسعه گردشگری روستایی پایدار است. سرمایه گذاری در طرح های توسعه گردشگری روستایی یکی از اشکال مشارکت است. عوامل موثر بر سرمایه گذاری جامعه محلی در طرح های توسعه گردشگری روستایی شامل ظرفیت اجرایی، اقتصادی، انسانی- فرهنگی، اجتماعی و زیربنایی می شود. هدف از انجام این تحقیق اولویت بندی عوامل موثر بر سرمایه گذاری جامعه محلی در طرح های توسعه گردشگری در روستای سریزد واقع در استان یزد است.
جامعه آماری شامل 120 سرپرست خانوار ساکن در روستا می باشدو در این تحقیق از استراتژی پژوهش پیماش و برای گردآوری داده ها از توزیع پرسشنامه برای 94 خانوار و جهت تجزیه تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار آماری لیزرل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که ظرفیت اجرایی بیشترین اثر را بر سرمایه گذاری جامعه محلی داشته و پس از آن به ترتیب ظرفیت اجتماعی و ظرفیت فرهنگی- انسانی قرار دارد، ولی بر خلاف انتظار محققین، ظرفیت اقتصادی و زیربنایی رابطه معناداری با سرمایه گذاری جامعه محلی در طرح های توسعه گردشگری روستایی ندارند.

کلیدواژه‌ها