شناسایی عوامل موثر بر ایجاد تجربه گردشگری به یادماندنی از دیدگاه گردشگران فرهنگی بازدید کننده از ایران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

کیفیت تجارب ارائه شده به مشتریان مستقیماً بر توانایی یک کسب و کار در تولید درآمد اثر گذار است (پاین و گیلمور،1999). با این حال، ادبیات موجود گردشگری توضیحات محدودی در زمینه عواملی که تجربه گردشگری را به یادماندنی می‌سازد فراهم کرده است. از این رو، هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر ایجاد تجربه گردشگری به یادماندنی از دیدگاه گردشگران فرهنگی بازدید کننده از ایران با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری است.
نتایج بررسی¬ها نشان داد: از میان منابع و جاذبه های محوری، عنصر تاریخ و فرهنگ، از میان مشخصه های تعدیل کننده و تقویت کننده، عنصر هزینه/ ارزش و از میان عوامل و منابع پشتیبان، عنصر مهمان نوازی به ترتیب نقش موثر تری در ایجاد تجربه ای به یادماندنی برای گردشگران فرهنگی دارا هستند. علاوه بر این تحقیق حاضر به اولویت بندی هر یک از ابعاد تجربه گردشگری به یادماندنی از دیدگاه گردشگران فرهنگی در ایجاد تجربه سفری به یادماندنی نیز پرداخته است و نتایج حاکی از آن است که ابعاد احساس، انتظارات، نتیجه و یادآوری به ترتیب نقش موثر تری در ایجاد تجربه گردشگری به یادماندنی داشته‌اند. در پایان پیشنهادات مدیریتی در خصوص نتایج به دست آمده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها